Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3787-ПВР/НР
София, 17 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 09.10.2016 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Антоанета Димитрова Цонева – председател, чрез упълномощения представител Диана Ефтимова, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 16.09.2016 г. по ф.д. № 4552/2003 г., издадено от СГС; удостоверение № 026/13.02.2004 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева в полза на Диана Ефтимова; пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 27 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 20 лица и извън страната 7 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 16.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 27 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

При приемането на документите Централната избирателна комисия е констатирала, че част от декларациите не са представени в оригинал и е дала указания на сдружението в 3-дневен срок да бъдат представени оригиналите на декларациите. В указания срок в Централната избирателна комисия е постъпило пояснение от сдружението, че представените в ЦИК декларации на 10 лица са сканирани копия, тъй като същите са изпратени по електронен път от деклараторите, които живеят в чужбина. Към пояснението са приложени и доказателства за това, а именно разпечатки от e-mail пощите на тези лица до сдружението.

Централната избирателна комисия приема, че тези лица, макар и да отговарят на всички други изисквания на ИК и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, към настоящия момент не следва да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Същите ще бъдат регистрирани, след като сдружението представи в Централната избирателна комисия оригинални декларации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 (седемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.

Антоанета Димитрова Цонева

2.

Ясен Юлиянов Лазаров

3.

Диана Василева Ефтимова

4.

Цветан Свиленов Кадиев

5.

Светослав Николов Георгиев

6.

Елена Николаева Андонова

7.

Ива Юлиянова Лазарова

8.

Мариана Ангелова Терзийска

9.

Лилиан Радославова Никифорова

10.

Тодор Иванов Тонев

11.

Анна Емилова Маркова

12.

Ивайло Николаев Мирчев

13.

Десислава Филипова Николова

14.

Константин Петров Павлов

15.

Георги Пламенов Илиев

16.

Силва Недялкова Милковска

 

Извън страната

17.

Георги Йорданов Пенев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения