Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3783-ПВР/НР
София, 14 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Огнян Ценов Гергов – преупълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 28-ПВР/НР от 11.10. 2016 г. на РИК – Враца, относно назначаване на СИК на територията на община Роман, област Враца

Постъпила е жалба, препратена от РИК – Враца по електронната поща на ЦИК, вх. № ПВР-10-20 от 12 октомври 2016 г., от Огнян Ценов Гергов – преупълномощен представител на ПП „ДПС“ срещу решение № 28-ПВР/НР от 11.10. 2016 г. на РИК – Враца относно назначаване на СИК на територията на община Роман, област Враца, с което са назначени съставите на СИК в община Роман от РИК – Враца, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Към жалбата са приложени: два броя пълномощни – № 59 от 30.08.2016 г., в полза на Борислав Банчев и № 00-13/19.09.2016 г., с което е преупълномощен жалбоподателят. След дадени указания по телефона на председателя на РИК – Враца, да се окомплектова цялата преписка и да се изпрати на ЦИК, с вх. № ПВР-15-73 от 13 октомври 2016 г., са изпратени допълнително следните документи: копие на протокол № 8 от 11.10.2016 г. на РИК – Враца, списък на поименно гласуване, обжалваното решение № 28-ПВР/НР от 11.10. 2016 г. и таблица – вариант 3. С вх. № ПВР-15-73 от 14.10.2016 г. е представен протокол от проведените консултации на 26.09.2016 г. за определяне на ръководството и състава на СИК в община Роман.

В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение на РИК – Враца, е незаконосъобразно, тъй като при проведените консултации не е постигнато съгласие за ръководните места в СИК 11 – секретар и не е имало постъпило предложение за председател на СИК 12. Прави се оплакване, че при разпределението на ръководните места ПП „ДПС“ няма нито едно секретарско място, както и че след решението на РИК – Враца, и направеното разпределение ПП „ДПС“ няма представител в СИК 11, за сметка на СИК 15, където има двама представители. Жалбоподателят изразява становище, че е справедливо да бъдат покрити всички СИК. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Враца, а разгледана по същество за неоснователна.

Видно от съдържанието на приложения протокол от проведените консултации между представителите на политическите партии и коалиции е, че не е постигнато съгласие за назначаване на ръководствата и членовете на СИК на територията на община Роман. От направените предложения за СИК 11 има предложения за секретар от две политически сили – ПП „ДПС“ и КП „ББЦ“, а за СИК 12 има заявен един член на СИК, а в СИК 15 един член по-малко.

Районната избирателна комисия – Враца, е назначила съставите на СИК на територията на община Роман, област Враца, с решение № 28-ПВР/НР от 11.10. 2016 г. и съобразно разпределение по Приложение № 1 към решението. Видно от приложението към решението в СИК 063200011 няма назначен член на СИК предложен от ПП „ДПС“, а в СИК 063200015 има двама представители. Въпреки това при вземането на обжалваното решение са спазени изискванията на Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, както и Методическите указания по т. 15 от него, като в СИК на територията на община Роман са назначени 15 члена, предложени от ПП „ДПС“, от които 6 на ръководни места.

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на РИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване на съставите и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК. Няма изискване на ИК или в Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, което да определя, че всяка политическа сила следва да има представители във всяка СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Огнян Ценов Гергов – преупълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 28-ПВР/НР от 11.10.2016 г. на РИК – Враца, относно назначаване на СИК на територията на община Роман, област Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения