Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3779-ПВР/НР
София, 13 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 031-ПВР/НР от 07.10.2016 г. на РИК – Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез РИК – Стара Загора, с вх. № ПВР-15-79 от 13.10.2016 г. от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 031-ПВР/НР от 07.10.2016 г. на РИК – Стара Загора, за назначаване на членовете на СИК на територията на община Стара Загора, и е утвърждаване на списъка с резервни членове, в частта, отнасяща се до начина, по който са разпределени общият брой ръководни длъжности – председатели, заместник-председатели и секретари, в СИК на територията на общината.

Към жалбата са приложени: пълномощно изх. № 218/12.09.2016 г. в полза на Валентина Стойчева Бонева; протокол № 010 от 07.10.2016 г. от заседание на РИК – Стара Загора; решение № 031-ПВР/НР от 07.10.2016 г. на РИК – Стара Загора, ведно с приложение № 1, както и копие от същото, с данни за обявяването му на таблото за обявления на РИК; писмо изх. № 10-11-1137/03.10.2016 г. на кмета на община Стара Загора относно назначаване на съставите на СИК на територията на община Стара Загора, ведно с приложени към него документи; протокол от 27.09.2016 г. от проведените консултации при кмета на община Стара Загора за назначаване съставите на СИК на територията на община Стара Загора.

Решението е оспорено с твърдение за неправилност и незаконосъобразност поради противоречието му с разпоредбите на Изборния кодекс, и Методически указания по т. 15 от Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК.

В жалбата се навежда оплакване, че не е спазен принципът, залегнал в Методическите указания, приети с Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, всяка партия или коалиция да участва в разпределението на отделните ръководни длъжности на СИК с по 1/3, респективно 33.33 % председатели, заместник-председатели и секретари от определената й квота.

Жалбоподателят твърди, че поради неспазване на този принцип коалиция „БСП лява България“ е ощетена с 4 председателски места и 4 секретарски места, като вместо това са им предоставени в повече 8 заместник-председателски места, а партия „ГЕРБ“ е облагодетелствана с повече председателски и секретарски места. Поддържа твърдение, че и останалите партии и коалиции, с изключение на ББЦ, също са ощетени при разпределението на ръководните места в СИК. С жалбата изрично се заявява, че не се оспорва разпределението на общия брой ръководни места, определени на партия „ГЕРБ“. Счита, че при неспазване на посочения принцип е допусната несправедливост, даваща предимство на една от представените политически партии. Направено е предложение решението да бъде частично отменено, като в СИК с №№ 1, 2, 6 и 10 на председателските места да бъдат назначени посочени от коалиция „БСП лява България“ лица, вместо тези на партия „ГЕРБ“, които да бъдат назначени на зам.-председателските места, а в СИК с №№ 7, 15, 20 и 27 на секретарските места да бъдат назначени посочените от коалиция „БСП лява България“ лица, вместо тези на партия „ГЕРБ%, които да бъдат назначени на зам.-председателските места. В жалбата е заявено, че жалбоподателят приема всяко разпределение, което отговаря на посочения по-горе принцип на равнопоставеност.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Стара Загора, а разгледана по същество за неоснователна.

В РИК – Стара Загора, е постъпило писмо от кмета на община Стара Загора, с приложен протокол от проведените консултации, ведно с всички изискуеми документи.

Видно от съдържанието на приложения протокол от проведените консултации между представителите на политическите партии и коалиции е, че не е постигнато съгласие за назначаване на членовете на СИК на територията на община Стара Загора. Същият е подписан с „особено мнение“ и към него е приложено възражение с изх. № 60/30.09.2016 г. от името на коалиция „БСП лява България“.

С решение № 031-ПВР/НР от 07.10.2016 г. Районната избирателна комисия – Стара Загора, е назначила СИК на територията на община Стара Загора съгласно направените предложения и споразумения на политическите партии и коалиции, с изключение на предложението, обективирано във възражение с изх. № 60 от 30.09.2016 г. на коалиция „БСП лява България“ относно начина, по който са разпределени общият брой ръководни длъжности в СИК на територията на община Стара Загора, както и по отношение на предложението да се направи размяна на представители в СИК с №№ 21, 85, 63 и 180 между коалиция „БСП лява България“ и коалиция ББЦ. Неразделна част от решението е приложение №, съдържащо имената на членовете на СИК, ЕГН, длъжност в комисията, образование и партията, която ги предлага. При постановяване на решението РИК – Стара Загора, е съобразила направените предложения от партиите и коалициите, участвали на консултациите, и е разпределила длъжностите в ръководствата на СИК в най-близка степен до направените от участниците предложения. Не е уважено единствено възражението на коалиция „БСП лява България“. В решението са изложени мотиви, поради които възражението не е уважено. Мотиви, обосноваващи решението, се съдържат и в протокола от заседанието, на което същото е взето.

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на РИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване на съставите и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК. Именно в тази си преценка правилно РИК е възприела разпределение на ръководните места в СИК в степен най-близка до направените предложения от партиите и коалициите.

В Изборния кодекс не е регламентиран принцип, според който при разпределението на отделните ръководни длъжности в СИК на територията на общината всяка партия или коалиция следва да участва с 1/3, респективно 33.33 % за всяка от ръководните длъжности. Такъв принцип не е регламентиран и в Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, нито в Методическите указания по т. 15 от него. Единственото ограничение по изр. 2 на т. 15 от решението е никоя партия/коалиция да не може да има повече от 1/3 (33.33 %) от общия брой на местата в ръководствата на СИК на територията на общината в рамките на района, а не от всяка от ръководните длъжности. Фактически в жалбата не се и съдържат оплаквания това правило да е нарушено, доколкото жалбоподателят изрично е заявил, че разпределението на общия брой на ръководните места в СИК в община Стара Загора по партии и коалиции не се оспорва. В този смисъл възраженията на жалбоподателя са неоснователни, тъй като с жалбата срещу назначенията на членовете на СИК не са посочени конкретни нарушения, които да обуславят нарушения на изискванията на чл. 92 от ИК.

Централната избирателна комисия намира, че РИК – Стара Загора, съобразявайки се с предложенията на партиите и коалициите на проведените консултации при кмета на община Стара Загора, правилно и законосъобразно на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 12 от ИК е назначила СИК на територията на община Стара Загора, и е утвърдила списъка на резервните членове.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 031-ПВР/НР от 07.10.2016 г. на РИК – Стара Загора, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения