Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3775-МИ/НР
София, 13 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново

С вх. № МИ-10-83 от 03.10.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило предложение от Валентин Георгиев Ламбев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, за попълване състава на ОИК - Велико Търново, като на мястото на освободената с Решение № 3666-МИ/НР Силвия Дечева Дечева - секретар на ОИК - Велико Търново, да бъде назначен Христо Здравков Данев, досегашен член на ОИК - Велико Търново, а на мястото на Христо Здравков Данев, да бъде назначен Спас Ивайлов Спасов от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: пълномощно от Михаил Райков Миков в полза на Валентин Георгиев Ламбев, декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломите за висше образование на Христо Здравков Данев и Спас Ивайлов Спасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Христо Здравков Данев, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Спас Ивайлов Спасов, ЕГН ...

На назначените секретар и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения