Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3775-МИ/НР
София, 13.10.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново

С вх. № МИ-10-83 от 03.10.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило предложение от Валентин Георгиев Ламбев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, за попълване състава на ОИК - Велико Търново, като на мястото на освободената с Решение № 3666-МИ/НР Силвия Дечева Дечева - секретар на ОИК - Велико Търново, да бъде назначен Христо Здравков Данев, досегашен член на ОИК - Велико Търново, а на мястото на Христо Здравков Данев, да бъде назначен Спас Ивайлов Спасов от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: пълномощно от Михаил Райков Миков в полза на Валентин Георгиев Ламбев, декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломите за висше образование на Христо Здравков Данев и Спас Ивайлов Спасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Христо Здравков Данев, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Спас Ивайлов Спасов, ЕГН ...

На назначените секретар и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения