Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3775-МИ/НР
София, 13 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново

С вх. № МИ-10-83 от 03.10.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило предложение от Валентин Георгиев Ламбев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, за попълване състава на ОИК - Велико Търново, като на мястото на освободената с Решение № 3666-МИ/НР Силвия Дечева Дечева - секретар на ОИК - Велико Търново, да бъде назначен Христо Здравков Данев, досегашен член на ОИК - Велико Търново, а на мястото на Христо Здравков Данев, да бъде назначен Спас Ивайлов Спасов от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: пълномощно от Михаил Райков Миков в полза на Валентин Георгиев Ламбев, декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломите за висше образование на Христо Здравков Данев и Спас Ивайлов Спасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Христо Здравков Данев, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Спас Ивайлов Спасов, ЕГН ...

На назначените секретар и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения