Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3772-ПВР
София, 12 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в район Одесос, община Варна, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпили са писма с вх. № ПВР-14-20 от 03.10.2016 г. на Централната избирателна комисия от Георги Недев – кмет на район Одесос, община Варна, за разрешаване на достъп до запечатаното помещение, намиращо се в административната сграда на район Одесос при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, приземен етаж, складово помещение № 5, разположено на ъгъла на площадка за паркиране на автомобили срещу парко място № 50 на ниво минус едно в подземен гараж,  в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с изваждане на неизползваните бюлетини и пренареждане на торбите на СИК при спазване на действащото законодателство в Република България и съотвентите решения на СИК.

На 10.10.2016 г. по електронната поща е постъпило уточняващо район Одесос при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, приземен етаж, складово помещение № 5 район Одесос при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, приземен етаж, складово помещение № 5 район Одесос при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, приземен етаж, складово помещение № 5 писмо с вх. № ПВР-14-26/10.10.2016 г. Георги Недев – кмет на район Одесос, община Варна, за разрешаване на достъп до запечатаното помещение, намиращо се в административната сграда на район Одесос при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, приземен етаж, складово помещение № 5, разположено на ъгъла на площадка за паркиране на автомобили срещу парко място № 50 на ниво минус едно в подземен гараж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

Освобождаването на помещението е с цел преместване в друго складово помещение, поради необходимостта от монтиране на стeлажи в складово помещение № 5 и освобождаване на това помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Преместените книжа и материали в новото помещение се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатаното помещение, намиращо се в административната сграда на район Одесос при община Варна в гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, приземен етаж, складово помещение № 5, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с преместване им в друго помещение и освобождаване на това помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения