Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3770-ПВР/НР
София, 11 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Петя Добрева Петкова – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“ срещу решение № 12-ПВР/НР от 27 септември 2016 г. на РИК – Добрич в частта относно определянето на ръководните длъжности в СИК на територията на община Шабла, област Добрич

Постъпила е жалба, препратена от РИК – Добрич по електронната поща на ЦИК с вх. № ПВР-15-60 от 6 октомври 2016 г., от Петя Добрева Петкова – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 12-ПВР/НР от 27 септември 2016 г. на РИК – Добрич, с което са определени съставите и ръководствата на СИК в рамките на всяка община в РИК – Добрич, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. в частта относно определянето на ръководните длъжности в СИК на територията на община Шабла, област Добрич. Към нея са приложени: копие на протокол № 6 от 30.09.2016 г. на РИК –Добрич и таблица – приложение 1, неразделна част от решение № 12-ПВР/НР от 27 септември 2016 г. на РИК – Добрич. По електронната поща на ЦИК с вх. № ПВР-10-19 от 10 октомври 2016 г., ведно с горепосочената жалба е постъпило пълномощно с изх. № 557/16.09.2016 г. в полза на Петя Добрева Петкова.

Жалбата е постъпила по електронната поща на РИК – Добрич, с вх. № 38-ПВР/НР на 30 септември 2016 г. В нея се съдържат твърдения, че обжалваното решение на РИК – Добрич, в частта относно определянето на ръководните длъжности на СИК на територията на община Шабла, област Добрич, е неправилно, вследствие на което коалиция „БСП лява България“ е лишена от едно ръководно място в СИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение в частта относно определянето на ръководните длъжности в СИК на територията на община Шабла, област Добрич.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, подписана е от лице, надлежно легитимирало представителната си власт, поради което жалбата се явява процесуално допустима, а разгледана по същество основателна.

Оспореното решение на РИК – Добрич не е мотивирано. В същото не са изложени мотивите, съображенията и критериите, които са послужили като основание на РИК да постанови решението в обжалваната му част. Липсата на мотиви е пречка за осъществяване на контрол от ЦИК върху оспореното решение по отношение на неговата правилност и целесъобразност и поради това е основание за отмяна на решението като незаконосъобразно.

Освен това е налице неправилно изчисление при прилагане на методическите указания - приложение към т. 15 на Решение № 3524-ПВР/НР на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, което води до неправилно разпределение на допълнителните 3 места в ръководствата на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 12-ПВР/НР от 27.09.2016 г. на РИК – Добрич, в частта му относно определянето на ръководните длъжности на СИК на територията на община Шабла, област Добрич.

Връща преписката на РИК – Добрич за ново произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения