Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 377-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

Във връзка с писмо от „Информационно обслужване" АД с вх. № ЕП-00-297 от 14.05.2014 г. е обърнато внимание на Централната избирателна комисия, че при издаване на удостоверенията на наблюдателите е установено, че с Решение № 357-ЕП от 13 май 2014 г. на ЦИК е регистриран като наблюдател от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" Павлин Венциславов Груцов, ЕГН .... Същият е бил регистриран като наблюдател с Решение № 274-ЕП от 3 май 2014 г. на ЦИК и му е било издадено удостоверение с № 76.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Павлин Венциславов Груцов, ЕГН ..., като наблюдател на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ", съгласно Решение № 357-ЕП от 13 май 2014 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение по решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

274-ЕП/

357-ЕП/

Календар

Решения

  • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения