Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 377-ПВР
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", подписано от Жаклин Ваклуш Толева, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.04.1990 г. по ф.д. № 2434/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение по т. 1 от протокол № 19 от 22.06.2011 г. на Централното ръководство на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО, по ф.д. № 2434/1990 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-370/19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 092/20.07.2011 г. на „Прокредитбанк (България)" АД, София 3, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; банково бордеро от 05.08.2011 г. от „Прокредитбанк (България)" АД, офис Дондуков, за внесен безлихвен депозит; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9949 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ.

От протокол № 92-00-741 от 15.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, изр. 1 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения