Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3768-МИ
София, 11 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, област Бургас, с писмо вх. към № МИ-15-1084/10.10.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 313-МИ от 06.10.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, Кръстю Янков Янев.

Към уведомлението са приложени: решение № 313-МИ от 06.10.2016 г. на ОИК – Сунгурларе; протокол № 45 от 30.09.2016 г. на ОИК – Сунгурларе; копие на сигнал с вх. № 179/27.09.2016 г.; копие на писмо от ОП – Бургас до ОИК – Сунгурларе; заверено копие на удостоверение от Агенцията по вписванията изх. № 20161003145715 от 03.10.2016 г.; заверено копие на уведомление от ОИК – Сунгурларе до ОП – Бургас; заверено копие на писмо от ОИК – Сунгурларе до Агенцията по вписванията; заверено копие писмо до Кръстю Янев от ОИК – Сунгурларе; заверено копие на писмо от ОИК – Сунгурларе до ОП – Бургас; протокол № 46 от 06.10.2016 г. на ОИК – Сунгурларе; заверено копие на оставка от Кръстю Янков Янев; справка на ГРАО – Сунгурларе, с вх. № 185/06.10.2016 г.

След извършване на служебна проверка в ГРАО – Сунгурларе ОИК – Сунгурларе, е констатирала, че кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Сунгурларе, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения