Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3758-ПВР
София, 8 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“, чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, чл. 65, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка чл. 209, ал. 1 и § 3 от ДР на Изборния кодекс

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 3669-ПВР от 28.09.2016 г. на Централната избирателна комисия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 28.09.2016 г. под № 04312-2016-0002 и в Профила на купувача на Централната избирателна комисия, и предвид следните МОТИВИ:

Извършеното разглеждане на постъпилата първоначална оферта и направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на БНБ“ АД съгласно утвърден доклад на комисията от 07.10.2016 г. и протокол с направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на БНБ“ АД

 

Централната избирателна комисия

 

І. О Б Я В Я В А:

 

Класирането по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“

 

I място – „Печатница на БНБ“ АД с адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я:

 

Участника „Печатница на БНБ“ АД за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“.

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участника в процедурата.

 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

 

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от получаването.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения