Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3753-ПВР
София, 6 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм. бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от 07.08.2015 г. (Наредбата), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Образците на бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката в страната и в секциите извън страната се изработват от Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините, наричан по-нататък Подизпълнител. Образците на бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на ЦИК. При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи от ГД „ГРАО“ при установени грешки и несъответствия ЦИК приема решения за отстраняване на грешките и несъответствията. Коректните данни от решенията се въвеждат в електронната система.
 3. Печатницата на БНБ/подизпълнителят изготвя и изпраща на РИК и на ЦИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по райони за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ/подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Районните избирателни комисии незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по райони провеждат заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

Районните избирателни комисии одобряват графичния файл с образец на бюлетината, като принтират образеца и върху него се подписват всички присъстващи членове на РИК и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната РИК.

 1. Едновременно с одобряване на предпечатния образец на бюлетината за съответния район РИК одобрява и тиража на бюлетините за района.
 2. Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на РИК, се прилагат към протокола от заседанието на РИК като неразделна част. Образците на бюлетини се публикуват след решение на ЦИК.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции и сключения за целта договор.
 4. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от РИК по електронен път и след уведомление от ЦИК.
 5. Централната избирателна комисия при констатиране на грешка в съответна бюлетина може да спре (блокира) процеса на отпечатване, за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.
 6. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

– да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

– на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

– да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата (печатниците-изпълнители) са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

– затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

– квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

– производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

– контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

– контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната РИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната районна администрация и на двама упълномощени членове на районната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители и представители на Министерството на финансите. Отпечатаните бюлетини за гласуване извън страната се получават от оправомощени служители на Министерството на външните работи. Копие от графика (по дати и часове), съответно копие от подписаните протоколи се предоставят на ЦИК.
 3. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.
 4. Упълномощените представители на съответната районна избирателна комисия и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.
 5. Бюлетините се съхраняват в определени от областния управител помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната РИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. Дейностите по охрана при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.
 7. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
 8. За произвеждането на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент се прилагат горепосочените правила със следните изключения: незабавно след определянето на резултатите от първия избор (след получаването на протоколите и решенията на РИК) в електронната система се въвежда информация за кандидатите, които ще участват в новия (втори) избор.
 9. Централната избирателна комисия одобрява предпечатната заготовка и я изпраща незабавно.
 10. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми могат да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график.

Унищожаването на технологичния брак и на печатните форми се извършва в присъствието на упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график.

Проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и унищожаването им, се извършва под контрола на Министерството на финансите, за което се съставя протокол. Екземпляри от протоколите от проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и екземпляри от унищожаването на технологичния брак и на печатните форми, се предоставят на Централната избирателна комисия.

Членове на ЦИК и на РИК при осъществяване на дейности по това решение се командироват при условията и по реда на Наредбата за командировките в страната.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения