Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 375-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 274 във връзка с чл. 378 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 85-ЕП-х и № 85-ЕП-хм е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.

2. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК - Приложение № 85-ЕП-х или Приложение № 85-ЕП-хм, като се внимава да не се допускат грешки.

3. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК.

4. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата.

5. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява районната избирателна комисия. Районната избирателна комисия с решение определя начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол.

6. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 88-ЕП от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният протокол се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на РИК неин член. При предаване на сгрешения секционен протокол фабричният му номер се сверява с номера на формуляра на протокола за СИК/ПСИК, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа – приложение № 79-ЕП, № 83-ЕП или № 84-ЕП от изборните книжа. При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол.

7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр. В случай че при попълване на получения нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК за отразяване на резултатите от гласуването бъде допусната грешка, грешката се поправя, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта така че да се чете, а над него се вписват верните данни. На същия ред до поправката се изписва „поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК.

8. След попълване на протокола, той се подписва от всички членове на комисията и председателят на комисията обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения