Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 374-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5 (5-1) от 20.05.2019 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 269-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на Валери Любенов Димитров; 

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 159 (сто петдесет и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 159 (сто петдесет и девет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 159 лица.

На 20.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 17 лица са установени несъответствия, както следва:

Име Грешка
Людмила Иванова Бранова Людмила Иванова Бранова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ГОРАНОВА)
Калин Тодорова Кирилов Калин Тодорова Кирилов (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАЛИН ТОДОРОВ КИРИЛОВ)
Иван Трифонов Ненчев Иван Трифонов Ненчев (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАН ТРИФОНОВ НЕНЧОВ)
Бисер Герогиев Ангелов Бисер Герогиев Ангелов (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БИСЕР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ)
Димо Георгиев Белошанков Димо Георгиев Белошанков (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМО ГЕОРГИЕВ БЕЛОШАПКОВ)
Боринка Васкова Тонкова Боринка Васкова Тонкова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БОРИНКА ВАСКОВА ТОНОВА)
Любка Бешкова Йовчева Любка Бешкова Йовчева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮБКА БЕШКОВА ЙОВЧОВА)
Камелия Елисеева Пешева Камелия Елисеева Пешева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАМЕЛИЯ ПЕШЕВА ЕЛИСЕЕВА)
Юри марков Марковски Лицето е регистрирано като член на СИК 234623004
Анелия Евденова Илиева Анелия Евденова Илиева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ЕВДЕНОВА)
Венета Цветанова Петкова Венета Цветанова Петкова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА)
Петър Миленов Петров Петър Миленов Петров (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЪР МИЛКОВ ПЕТРОВ)
Маргарита Носкова Липова Маргарита Носкова Липова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРГАРИТА НАСКОВА ЛИПОВА)
Лия Ирен Ненкова Лия Ирен Ненкова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛИЯ ИРЕН ПЕНКОВА)
Петър Цалов Владов Петър Цалов Владов (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЪР ЦОЛОВ ВЛАДОВ)
Наталия Вълчева Михайлова Наталия Вълчева Михайлова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАТАЛИЯ ВЪЛЧЕВА МИЛАНОВА)
Венелина Петрова Венелинова Венелина Петрова Венелинова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕНЕЛИНА ПЕТЬОВА ВЕНЕЛИНОВА)

 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 127 (сто двадесет и седем) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Съботинчо Данов Илиев
2. Виктория Тонева Вълкова
3. Катина Кирилова Лазарова
4. Антоанета Тодорова Първанова
5. Мирослав Красимиров Игнатов
6. Валентина Велкова Цекова
7. Паолина Божинова Митрофанова
8. Лиляна Асенова Генова
9. Елена Георгиева Стоянова
10. Даниела Иванова Илиева
11. Тициана Бисерова Цветкова
12. Цветан Йорданов Ангелов
13. Цветана Георгиева Тодорова
14. Петранка Христова Ангелова
15. Татяна Георгиева Монова
16. Десислава Цветанова Коцева
17. Цветелин Йорданов Цветанов
18. Веса Георгиева Челопешка
19. Роза Георгиева Алипиева
20. Светослав Иванов Георгиев
21. Алипи Георгиев Алипиев
22. Детелин Методиев Коцев
23. Анатолий Николаев Вътов
24. Иванка Николова Ценова
25. Анатоли Евгениев Методиев
26. Галина Ценова Цолова
27. Мирослав Йорданов Кинов
28. Татяна Христова Петрова
29. Пламен Огнянов Йосифов
30. Петър Спасов Христов
31. Маргарита Паунова Димитрова
32. Минчо Цветанов Ганчев
33. Цветко Иванов Червеняшки
34. Красимира Викторова Неделкова
35. Николай Михайлов Симеонов
36. Андрей Стаменов Ангелов
37. Иванка Ангелова Пановска
38. Коста Данчев Костов
39. Севдалин Цветанов Младенов
40. Анко Петров Анков
41. Славей Василев Младенов
42. Пламен Димитров Цветков
43. Виолета Каменова Михайлова
44. Лили Матеева Рачева
45. Людмила Димитрова Бенчева
46. Василка Маркова Цачева
47. Петра Иванова Симова
48. Цвета Параскевова Стефанова
49. Стефка Петрова Стефанова
50. Георги Христов Георгиев
51. Георги Пелов Янчев
52. Светла Василева Николова
53. Борислав Маринов Пешев
54. Петър Кътов Борисов
55. Севдалина Лазарова Николова
56. Георги Тодоров Петров
57. Стефан Тодоров Йотов
58. Цветан Христов Пановски
59. Светлина Иванова Берова
60. Дафина Дончева Бойчева
61. Калоян Боянов Кирилов
62. Александър Николов Манчев
63. Димитър Христов Фенерски
64. Марияна Сашова Иванова
65. Димчо Анатолиев Христов
66. Огнян Асенов Антонов
67. Цоло Маринов Илиев
68. Веселин Иванов Димитров
69. Велко Велев Атанасов
70. Лъчезар Цветославов Димитров
71. Николай Георгиев Иванов
72. Благовеста Георгиева Благоева
73. Галя Стефанова Динева
74. Цветан Илиев Дочовски
75. Данаил Василев Иванов
76. Иван Василев Вълчев
77. Георги Кръстев Цветков
78. Юлия Димитрова Иванова
79. Атидже Арифова Сульова
80. Румяна Василева Лазарова
81. Евтимия Тодорова Владимирова
82. Кирил Петров Кирков
83. Юлия Христова Харизанова
84. Калина ЦветомироваКръстева
85. Александра Валериева Ангелова-Иванова
86. Катя Златева Кръстева
87. Габриела Димитрова Милева
88. Галя Петкова Торбова
89. Йорданка Георгиева Риджалска
90. Николай Цветанов Пелов
91. Минка Иванова Генова
92. Дарий Иванов Антонов
93. Милена Константинова Рашева
94. Таня Панталеева Константинова
95. Ирина Йорданова Иванова
96. Силия Иванова Иванова
97. Цветанка Генчева Борисова
98. Десанка Цветанова Маринова
99. Ивайло Георгиев Христов
100. Красимир Тихомиров Трифонов
101. Цветелина Димитрова Величкова
102. Цветан Банков Нинов
103. Диляна Христова Димитрова
104. Младен Йосифов Янчев
105. Стефан Димитров Стефанов
106. Димитър Иванов Чапкънски
107. Цецка Борисова Георгиева
108. Ивалина Красимирова Кушкова
109. Димитър Цветанов Цоков
110. Стоянка Иванова Тодорова
111. Марияна Иванова Маринова
112. Мито Еленков Горанов
113. Рачо Добрев Горанов
114. Вероника Емилова Ценова
115. Владислав Динков Иванов
116. Георги Иванов Димитров
117. Милчо Цолов Тодоров
118. Ивайло Константинов Иванов
119. Елена Николова Боянова
120. Лидия Иванова Дилова
121. Верка Цветанова Иванова
122. Галя Вихренова Димитрова
123. Ивайло Христов Ангелов
124. Божидар Димитров Димитров
125. Димитър Каменов Димитров
126. Тотко Върбанов Дилов
127. Цветомир Димитров Димитров
128. Олга Вутова Стоянова
129. Вяра Валериева Тодорова
130. Валя Василева Нинова
131. Николай Луканов Проданов
132. Христо Йорданов Доков
133. Мария Мигдонио Роблес
134. Цветомира Миткова Петрова
135. Даниела Тодорова Лаковска
136. Адриян Илиянов Петров
137. Милена Николова Петрова
138. Ива Ивайлова Иванова
139. Антоанета Филипова Андреева
140. Диляна Леонидова Василева
141. Коста Костов Рагьов
142. Ива Георгиева Панчева

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

394-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения