Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3728-МИ/НР
София, 04.10.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-84 от 04.10.2016 г. на ЦИК от Коста Димитров Каранашев – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ за община Котел, с приложено заявление от Даниела Иванчева Пенева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като председател на ОИК – Котел. Предлага се на мястото на Даниела Иванчева Пенева за председател на ОИК – Котел, да бъде назначена Цветомира Иванова Кънева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за правоспособност № 1427/2012 на Цветомира Иванова Кънева, както и заверени копия на пълномощни № КО-Г-075/14.08.2015 г. и № 4/20.08.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Котел, област Сливен, Даниела Иванчева Пенева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Котел, област Сливен, Цветомира Иванова Кънева, ЕГН ...

На назначения председател ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2016 в 01:19 часа

Календар

Решения

  • № 1141-МИ / 19.09.2019

    относно: жалба от Симеон Славейков Костадинов, упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу Решение № 24 МИ от 16.09.2019 г., Решение № 25 МИ от 16.09.2019 г. и Решение № 26 МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Симитли, област Благоевград

  • № 1140-МИ / 19.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 1139-МИ / 19.09.2019

    относно: решение № 35 от 17.09.2019 г. на ОИК в община Белица за освобождаване член на комисията

  • всички решения