Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3727-МИ
София, 4 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Етрополе, Софийска област

С вх. към № МИ-10-85 от 04.10.2016 г. е постъпило предложение от Венета Радославова Гергова – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“, преупълномощена от Галя Симеонова Георгиева – пълномощник на ПП „ГЕРБ“ за община Етрополе, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3553-МИ/НР от 20 септември 2016 г. Цветомира Мирославова Велчева – председател на ОИК – Етрополе, да бъде назначена Весела Василева Трифонова-Андреева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Весела Василева Трифонова-Андреева, и пълномощно № 110/17.08.2015 г. в полза на Венета Радославова Гергова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                                

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Етрополе, Софийска област, Весела Василева Трифонова-Андреева, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения