Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3725-МИ/НР
София, 4 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лом, област Монтана

С вх. № МИ-15-1056/03.10.2016 г. на ЦИК е постъпило заявление от Матилда Иванова Донкова-Русинова – член на ОИК – Лом, входирано в ОИК – Лом, под № 233 от 03.10.2016 г., за предсрочно прекратяване пълномощията й като член на ОИК – Лом, по лични причини. Към заявлението е приложено предложение от Любомир Ивайлов Пенков – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, на мястото на Матилда Иванова Донкова-Русинова за член на ОИК – Лом, да бъде назначен Ивайло Бориславов Алексиев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Ивайло Бориславов Алексиев и копие от пълномощно в полза на Любомир Ивайлов Пенков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лом, област Монтана, Матилда Иванова Донкова-Русинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лом, област Монтана, Ивайло Бориславов Алексиев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения