Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3723-ПВР
София, 4 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: отказ за регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, представляван от Теменужка Любенова Уручева, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е предложение от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Митко Енчев Димитров и независим кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов Уручев в изборите на 6 ноември 2016 г., подписано от Теменужка Любенова Уручева, представляващ ИК, регистриран с Решение № 3613-ПВР от 26.09.2016 г. на ЦИК, заведено под № 21 на 4 октомври 2016 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, за регистрация на кандидат за президент Митко Енчев Димитров, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов Уручев, ЕГН …, с постоянен адрес: …

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от Митко Енчев Димитров.
 2. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от Митко Кирилов Уручев.

Към предложението не е приложен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, на хартия и в структуриран електронен вид на технически носител.

На основание чл. 321, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия даде указания за отстраняване на установените непълноти и даде срок за отстраняването им до 17,00 ч. на 4 октомври 2016 г. В дадения срок същите не бяха отстранени.

Не са налице изискванията на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3441-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА като кандидат за президент Митко Енчев Димитров, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов Уручев, ЕГН …, с постоянен адрес:…, издигнати от инициативен комитет, представляван от Теменужка Любенова Уручева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения