Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 372-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2-1 от 02.07.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, чрез Мария Георгиева Дъртилова, регистрирана с Решение № 201-НС от 09.06.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на Мария Георгиева Дъртилова;

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 51 (петдесет и едно) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 51 (петдесет и един) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 51 лица за страната.

На 2 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 48 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 48 (четиридесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Алексей Ангелов Алексеев

2.

Антония Маринова Славова

3.

Борислав Димитров Стефанов

4.

Валентина Тодорова Кунева

5.

Ваня Стойчева Василева

6.

Васил Георгиев Василев

7.

Георги Манахилов Георгиев

8.

Георги Митков Димитров

9.

Господин Цветков Колев

10.

Данаил Христозов Данев

11.

Десислава Георгиева Георгиева

12.

Диана Нанева Кунева

13.

Димитър Петков Димитров

14.

Елена Иванова Тодорова

15.

Желязко Иванов Желязков

16.

Живко Желчев Петков

17.

Ивайло Иванов Николов

18.

Иван Димчев Иванов

19.

Илиана Атанасова Ивова

20.

Илиана Тончева Тонева

21.

Йордан Тодоров Димитров

22.

Калинка Христова Монева

23.

Камелия Владимирова Хараламбова

24.

Красимир Кирилов Стойчев

25.

Маргарита Георгиева Димитрова

26.

Мартин Христов Колев

27.

Михаил Атанасов Михайлов

28.

Михаил Димитров Георгиев

29.

Михаил Иванов Милков

30.

Младен Недялков Колев

31.

Наргюс Исмаилова Сабриева

32.

Николай Георгиев Николов

33.

Пенка Динкова Иванова

34.

Петко Цветков Колев

35.

Радостина Атанасова Димитрова

36.

Райно Димов Стоянов

37.

Росица Петева Колева

38.

Славея Тилева Славова

39.

Стефан Петков Венков

40.

Стойчо Иванов Василев

41.

Стоянка Митева Йовова

42.

Таня Атанасова Георгиева

43.

Таня Атанасова Николова

44.

Тенчо Русев Тенев

45.

Тодор Колев Атанасов

46.

Цанко Николов Сталев

47.

Янко Бончев Маринов

48.

Тодор Господинов Пейков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения