Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 372-МИ/НР
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Благоевград

С вх. № МИ-10-10 от 07.05.2019 г. е постъпило предложение от Георги Ковачки, упълномощен представител на ПП „АТАКА“, да бъде назначен Владимир Колев Вачев за член на ОИК – Благоевград, на мястото на починалия Янко Кирилов Иванов.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт от 02.05.2019 г., издаден въз основа на акт за смърт № 578 от 11.07.2017 г. на Янко Кирилов Иванов; копие от дипломата за висше образование № 006292/1975 г. на Владимир Колев Вачев.

С вх. № МИ-15-71от 20.05.2019 г. в ЦИК е постъпила декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Владимир Колев Вачев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО пълномощията на Янко Кирилов Иванов като член на ОИК – Благоевград, област Благоевград, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Благоевград, област Благоевград, Владимир Колев Вачев, ЕГН …………….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения