Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 372-ЕП
София, 14 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-22-603 от 09.05.2014 г. и по пощата с вх. № ЕП-22-622/13.05.2014 г. от Даниел Петков Кирков срещу регистрацията му като наблюдател под № 326 и упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ". Жалбоподателят твърди, че не е давал съгласието си да бъдат използвани личните му данни и че не е изявявал желание да бъде наблюдател от името на фондацията. Моли да бъде извършена проверка за неправомерното използване на личните му данни и да бъде заличен от списъка на наблюдателите на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".

Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес, не е подадена извън срок, тъй като няма предвиден такъв, поради което се явява допустима.

След като се запозна с оплакванията, обективирани в жалбата, и извърши проверка по случая, Централната избирателна комисия установи от фактическа страна следното:

Фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" е регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за Европейски парламент от Република България с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г.

С Решение № 306-ЕП на ЦИК от 08.05.2014 г. действително е регистрирано като наблюдател, упълномощен представител на Фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", лицето Даниел Петков Кирков под № 326.

В решението е вписан и единният граждански номер на жалбоподателя, така както е заявен от упълномощените представители на фондацията.

С оглед така установената фактическа обстановка и вземайки предвид изрично заявената воля на жалбоподателя, че не желае да има качеството наблюдател, Централната избирателна комисия намира жалбата за основателна.

Въпреки, че законът не изисква представяне на доказателство за съгласие на лицата, предложени от български неправителствени организации за вписване като наблюдатели, недопустимо е да бъде вменено това качество на лице против неговата воля.

Нещо повече, с посочването на трите имена и единния граждански номер на лицето без неговото знание и против волята му е налице злоупотреба с лични данни на въпросното лице, поради което жалбата, ведно с всички относими документи по преписката, следва да бъде препратена на Комисията за защита на личните данни  за произнасяне по компетентност.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т.1 и т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 и сл. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Даниел Петков Кирков, ЕГН ..., като наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

АНУЛИРА удостоверение № 1-6069 от 08.05.2014 г., издадено на Даниел Петков Кирков.

ИЗИСКВА от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" да върне удостоверение №1-6069 от 08.05.2014 г.

Изпраща преписката по компетентност на Комисията за защита на личните данни.

Решението да се изпрати за сведение на лицето, подало жалбата и на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

                                                                                  Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения