Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3718-ПВР/НР
София, 4 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс и чл. 16, ал. 1, 2 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Общи положения

 1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно регистрирани за информационно-разяснителната кампания при произвеждане на националния референдум, могат да упълномощават свои представители в съответствие с регистрацията си.
 3. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния район;

б) извън страната – броя на секциите извън страната.

 1. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител на всяка партия, коалиция или инициативен комитет.
 2. Представителите упражняват правата си в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет – за участие в изборите за президент и вицепрезидент, за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум или едновременно за изборите и за референдума.

 

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет могат да бъдат български граждани с избирателни права.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. В пълномощното се посочва за изборите или за националния референдум е упълномощаването, или едновременно за изборите и референдума – в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет.

Представителите може да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

 1. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Пълномощните на представителите на инициативен комитет се подписват от представляващото инициативния комитет лице.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Отбелязва се за изборите или за референдума е упълномощаването или за изборите и за референдума едновременно.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие едновременно в изборите и в референдума, изготвят един общ списък на свои представители, упълномощени едновременно за изборите и за референдума.

 1. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 8 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат до 4 ноември 2016 г. включително на съответната районна избирателна комисия, или ЦИК – за представителите извън страната.

Не се приемат сканирани списъци на технически носител.

 1. След проверка дали лицата отговарят на изискванията по т. 6, т. 22 и т. 24 районните избирателни комисии, съответно Централната избирателна комисия, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, за които не са установени нарушения на изискванията.

Списъкът се публикува на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2 към решението.

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК, за секциите извън страната, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители, при спазване изискванията на т. 3. Списъкът се изготвя по реда на т. 9 и 10.
 2. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или от упълномощени от тях лица. Оттеглянето на пълномощното на представител на инициативен комитет се извършва от представляващото инициативния комитет лице. В РИК, съответно в ЦИК, за избирателните секции извън страната се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 3. Районните избирателни комисии, съответно ЦИК, незабавно извършват промените по т. 12 и т. 13 в публичния списък на представителите по т. 11. Когато пълномощното на представител е оттеглено в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък, допълнително се отбелязва „оттеглено“.
 4. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент, упълномощените за първия избор, представители, чиито кандидати участват в новия избор запазват статута си, а партиите, коалициите и инициативните комитети участващи в новия избор могат да упълномощят и нови представители между двата избора, при спазване изискването на т. 3.

 

Права и задължения на представителите

 1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост. В изборното помещение може да присъства само по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на РИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите в района, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 84-ПВР, съответно Приложение № 63-НР), след което представителят се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) в съответствие с представителството да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес и/или при произвеждане на националния референдум;

е) представителите в информационно-разяснителната кампания на националния референдум могат да изразяват становища и да участват в обсъждания и други прояви по въпросите на референдума.

 1. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

 

Легитимация и отличителни знаци

 1. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция или упълномощено от него/тях лице.

Представителите на инициативен комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващо инициативния комитет лице. Представляващият и членовете на инициативен комитет се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

 1. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 3378-ПВР/НР от 16 август 2016 г. на ЦИК.

Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с един от изброените в т. 18 документи, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

 1. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред районната избирателна комисия, а на СИК извън страната пред Централната избирателна комисия, които се произнасят незабавно. Решенията на РИК и ЦИК не подлежат на обжалване.

 

Общи разпоредби

 1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател/гласоподавател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването в изборите или референдума.
 2. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет за изборите, съответно за националния референдум.
 3. Когато партия или коалиция е регистрирана за участие в изборите и ползва регистрацията си за информационно-разяснителната кампания на националния референдум, упълномощава един представител за изборите и референдума едновременно.
 4. Представителите не могат да участват в друго качество като кандидат, наблюдател, член на инициативен комитет, застъпник, член на избирателна комисия или анкетьор в изборите, съответно в референдума.
 5. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите, съответно референдума.
 6. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3769-ПВР/НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения