Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 371-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 4-4 от 02.07.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 203-НС от 09.06.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 165 (сто шестдесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 165 (сто шестдесет и пет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 165 лица.

На 02.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 161 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 161 (сто шестдесет и един) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Адрияна Денчева Вълкова

2.     

Ангел Георгиев Ангелов

3.     

Ангел Красимиров Ангелов

4.     

Ангел Митков Илиев

5.     

Ангел Стоянов Колев

6.     

Андон Митев Андонов

7.     

Андрей Ангелов Симеонов

8.     

Антоанета Христова Михайлова

9.     

Асен Ангелов Ганев

10.  

Асен Асенов Илиев

11.  

Атанас   Петров Дамянов

12.  

Атанас Красимиров Делчев

13.  

Атанас Стефанов Пеев

14.  

Банко Петров Банев

15.  

Богомила Иванова Петрова

16.  

Божидар Тодоров Къналиев

17.  

Божидар Юриев Борисов

18.  

Боряна Маринова Георгиева

19.  

Валентин Димитров Кирчев

20.  

Валентин Радев Митев

21.  

Васил Красимиров Илков

22.  

Васко Стратиев Делчев

23.  

Вероника Наскова Атанасова

24.  

Весела Русева Илиева

25.  

Веселин Димитров Василев

26.  

Веселин Любенов Попов

27.  

Веселин Нанев Михайлов

28.  

Веселина Николова Делчева

29.  

Веселина Сталева Кръстева

30.  

Галина Жекова Сиракова

31.  

Галина Петкова Николова

32.  

Ганка Атанасова Господинова

33.  

Георги Александров Янков

34.  

Георги Данев Нинев

35.  

Георги Иванов Иванов

36.  

Георги Радославов Радев

37.  

Георги Стоянов Бакалов

38.  

Гергана Красимирова Стоева

39.  

Гергана Стойкова Коларова

40.  

Господин Марев Атанасов

41.  

Григор Митев Митев

42.  

Данаил Петков Димов

43.  

Данко Семов Добрев

44.  

Даяна Георгиева Данева

45.  

Даяна Нанчева Димитрова

46.  

Делчо Генчев Делчев

47.  

Деница Димитрова Делчева

48.  

Детелин Янчев Христозов

49.  

Диана Христова Мерджанова

50.  

Димитър Петров Димитров

51.  

Димитър Петров Петров

52.  

Димка Георгиева Георгиева

53.  

Динко Петров Господинов

54.  

Дияна Делчева Христова

55.  

Дияна Пламенова Петкова

56.  

Доника Стоянова Софрониева

57.  

Донка Милева Щерева

58.  

Донка Янкова Георгиева

59.  

Евелина Маркова Гочева

60.  

Елена Михайлова Чанкова

61.  

Елена Христофорова Нанева

62.  

Енчо Митков Иванов

63.  

Ерхан Ердинч Мустафа

64.  

Жеко Димитров Георгиев

65.  

Живко Ванчев Жеков

66.  

Златка Димитрова Миланова

67.  

Златка Митева Гочева

68.  

Ивайло Живков Жеков

69.  

Иван Андонов Каравасилев

...

70.  

Иван Делчев Делчев

71.  

Иван Кирилов Иванов

72.  

Иван Колев Крайчев

73.  

Иван Митев Митев

74.  

Иван Петров Динчев

75.  

Иванка Димитрова Павлова

76.  

Иванка Недева Ангелова

77.  

Ина Петрова Тодорова

78.  

Йовчо Стоянов Йовчев

79.  

Йордан Динков Димитров

80.  

Йорданка Атанасова Лекова

81.  

Калин Делчев Калинов

82.  

Калина Недялкова Колева

83.  

Камен Венциславов Йорданов

84.  

Камен Стратиев Василев

85.  

Каролина Росенова Якимова

86.  

Катя Кирчева Василева

87.  

Константина Миткова Иванова

88.  

Коста Ангелов Костов

89.  

Костадин Гинчев Иванов

90.  

Красимир Делчев Кирчев

91.  

Красимир Петров Тодоров

92.  

Красимира Атанасова Петкова

93.  

Кънчо Семов Якимов

94.  

Лозко Стойчев Теодосиев

95.  

Мариана Георгиева Михайлова

96.  

Марин Станимиров Данев

97.  

Марин Тодоров Първанов

98.  

Мария Бончева Караджова

99.  

Мария Георгиева Егерер

100.                

Мария Господинова Атанасова

101.                

Мария Недялкова Маркова

102.                

Мариян Кузев Митков

103.                

Маша Руменова Владимирова

104.                

Милена Пенчева Панева

105.                

Милена Тодорова Атанасова

106.                

Мирослав Василев Николов

107.                

Мирослав Емилов Арабов

108.                

Митко Славчев Димитров

109.                

Митко Тодоров Друмев

110.                

Наско Вангелов Атанасов

111.                

Наталия Николаева Славова

112.                

Недялка Тодорова Ангова

113.                

Нела   Колева Табакова

114.                

Нели Делчева Делчева

115.                

Нергин Ибрям Вели

116.                

Никол Станиславова Илчева

117.                

Николай Ивайлов Димов

118.                

Николай Митков Колев

119.                

Николина Илиева Пенева

120.                

Паскал Димитров Митев

121.                

Пенка Митева Славова

122.                

Пенка Стефанова Стойчева

123.                

Петър Георгиев Тончев

124.                

Петър Танев Ценов

125.                

Петър Томов Видолов

126.                

Петя Богданова Господинова

127.                

Петя Иванова Кирякова

128.                

Пламен Господинов Петков

129.                

Пламен Тодоров Минев

130.                

Пламена Илиева Ангелова

131.                

Полина Васкова Василева

132.                

Продан Димитров Дойчев

133.                

Радка Радева Кирева

134.                

Радко Димитров Стоев

135.                

Росен Латев Русев

136.                

Сашо Дамянов Митев

137.                

Светлана Григорова Митева

138.                

Симеон Сашов Асенов

139.                

Симона Веселинова Кирева

140.                

Славея Динкова Делчева

141.                

Станимир Динков Драгиев

142.                

Станимир Христозов Данев

143.                

Станимира Тодорова Иванова

144.                

Станислав Желязков Тодев

145.                

Стела Бончева Банева

146.                

Стефка Тодорова Димова

147.                

Танка Тончева Тодорова

148.                

Татяна Недялкова Точева

149.                

Тенчо Дамаскинов Ахчиев

150.                

Теодор Иванов Панев

151.                

Теодора Димитрова Тодорова

152.                

Тихомир Димитров Кирчев

153.                

Тоника Станиславова Илчева

154.                

Тончо   Сталев Тонев

155.                

Траяна Миткова Делчева

156.                

Христина Стоянова Статева

157.                

Христо Стефчев Статев

158.                

Цанка Демирева Матева

159.                

Цветан Маринов Маринов

160.                

Чонка Господинова Димитрова

161.                

Юлвие Изет Нури

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения