Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 371-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа КП „ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-11-35 от 19.05.2019 г. за регистрация на застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на КП „ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Заявлението е подписано от Наталия Вълчева Петрова – пълномощник на представляващия коалицията.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ името на едно лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларация от лицето заявено за регистрация като застъпник;

- пълномощно.

След извършена проверка се установи, че лицето от списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 59-ЕП от 4 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидатска листа на КП „ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“ в избирателни секции извън страната Джевдет Ибрахим Бехчет, ЕГН ………………….

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения