Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3709-ПВР/НР
София, 3 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП лява България“ чрез Рабие Кьосева и Милко Гавазов – упълномощени представители, срещу решение № 7-22-ПВР/НР от 28.09.2016 г. на РИК - Смолян

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № ПВР-11-9/29.09.2016 г. от коалиция „БСП лява България“ чрез Рабие Кьосева и Милко Гавазов – упълномощени представители, срещу решение № 7-22 ПВР/НР от 28.09.2016 г. на РИК – Смолян, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 и ал. 12 от ИК и във връзка с Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК РИК – Смолян, се е произнесла относно изискуеми документи и декларации, които да представят участващите представители на партии и коалиции при провеждането на консултациите за съставите на СИК и подвижни СИК при кметовете на общини в Двадесет и втори изборен район – Смолян, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Освен това допълнително като приложение към обжалваното решение ОИК – Смолян е приела текст, съдържание и реквизити на изборна книга, наречена „Декларация по чл. 95 и чл. 96 във връзка с чл. 66 от ИК“, която участващите в консултациите представители на партии и коалиции в Двадесет и втори район – Смолян, да представят към своите предложения за съставите на СИК и ПСИК.

Оспорва се законосъобразността на Решение № 7-22-ПВР/НР от 28.09.2016 г. на РИК – Смолян, в частта, че на участниците в консултациите по чл. 91 от ИК се вменява задължение да представят декларация от всяко лице, предложено за член на СИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс. Жалбоподателите твърдят, че решението е немотивирано, а РИК – Смолян, е превишила своите компетенции и извън обхвата на чл. 72 от, чл. 91, ал. 4 от ИК и т. 8 от Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК е разширила кръга на документите за представяне при произвеждане на консултациите при кметовете на общини, като по този начин незаконосъобразно се усложнява предизборният процес.

Иска се отмяна на решение № 7-22-ПВР/НР на РИК – Смолян, в обжалваната му част като незаконосъобразно и необосновано.

С вх. № ПВР-11-9/29.09.2016 г. е получено придружително писмо с административната преписка по случая, включително и становище от председателя на РИК – Смолян.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – основателна.

Видно от административната преписка по същество чрез Решение № 7-22-ПВР/НР от 28.09.2016 г. и приложението към него РИК – Смолян се е произнесла по реда и начина за провеждане на консултациите при кметовете на общини, уредени изрично в чл. 91 от ИК; издала е изборна книга, наречена „Декларация по чл. 95 и чл. 96 във връзка с чл. 66 от ИК“, и е задължила представителите на партиите и коалициите да я представят при провеждане на консултациите. По този начин чрез обжалваното решение РИК – Смолян, е излязла извън правомощията си съгласно Изборния кодекс.

Районните избирателни комисии не са адресат на разпоредбите на чл. 91 от ИК и не притежават правомощия да се намесват чрез издаване на свои актове и документи в процеса на консултациите. Нещо повече, Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК, постановено на основание чл. 57, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 91 от ИК е влязло в сила и подлежи на изпълнение, а районните избирателни комисии не притежават правомощия да го изменят и допълват, създавайки нови изборни книжа и документи, и да задължават участниците в консултациите при кметовете на общини да ги представят.

Предвид изложеното и на основание чл. чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 7-22-ПВР/НР на РИК – Смолян, в частта: „както и декларация от всяко лице, предложено за член на СИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението към настоящото решение“, включително и приложението към него, като незаконосъобразна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения