Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3706-ПВР
София, 3 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 171, чл. 172, ал. 1, чл. 178, ал. 1 – 5, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, §1, т. 15 и 16 от Изборния кодекс, решения № 3565-ПВР и № 3571-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК и съгласувателни писма изх. № 37-00-297/29.09.2016 г. и изх. № 37-00-305/03.10.2016 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на партии и коалиции, които са регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

На коалициите, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средствата за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на субсидия.

 1. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.
 2. Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги – телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж.
 3. Средствата по т. 1 и 2 се включват в сумата към общия размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., който не може да надхвърля 2 000 000 лв.
 4. Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 1 и 2.
 5. Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 от ИК) и отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 от ИК) средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на проявите на кандидатите им.
 6. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между партиите, коалициите и инициативните комитети, доставчиците на медийни услуги по т. 3 (медиите) и Централната избирателна комисия във връзка с изразходването на средствата за медийни пакети при излъчване или публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.
 7. По отношение на медийните пакети се прилагат Решение № 3565-ПВР и Решение № 3571-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.
 8. Доставчик на медийна услуга е физическо лице – едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.
 9. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. За целите на настоящото решение медийни услуги са:

а) печатни медии – вестници, списания и други периодични издания с национален тираж;

б) обществените и търговските електронни медии с национален обхват – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги с национален обхват.

 1. Не са медийни услуги лични блогове и социалните мрежи като фейсбук, туитър и други подобни.
 2. Редът за предоставяне и разходване на средства за медийни пакети се извършва според правилата на двустранен договор.
 3. Страните по двустранния договор са доставчикът на медийната услуга по т. 3 и съответната партия, коалиция или инициативен комитет.
 4. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор следва да са регистрирани до 22 март 2016 г.

Доставчиците на медийни услуги следва да са изпълнили задължението си по чл. 187, ал. 1 от ИК, съответно на чл. 198, ал. 5 и 6 от ИК за обявяване на условията и реда, и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания. Цените обявени от доставчика на медийната услуга не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания, за което доставчикът на медийната услуга представя декларация.

 1. В срок до 7 октомври 2016 г. ЦИК определя с решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети.
 2. Договорът между партиите, коалициите и инициативните комитети и доставчиците на медийни услуги по т. 3 следва да съдържа:

- вида и обхвата на медийната услуга;

- обема на медийната услуга;

- срок/период на изпълнение;

- цената на договора с включено ДДС;

- условие, че заплащането на цената на договора след изпълнението му се извършва от ЦИК по сметка на медията – страна по договора, за сметка на медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

 1. Цената на договора не може да надвишава размера на медийния пакет, съответно на наличните средства в него.
 2. Договорът се утвърждава от Централната избирателна комисия и влиза в сила от датата на утвърждаване.
 3. В случай че партията, коалицията или инициативния комитет ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик медийни услуги, се сключват отделни договори с всеки един от доставчиците поотделно. Сборът на цените по отделните договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 1 и 2, съответно на наличните средства в него.
 4. За сключване на договор за медийна услуга партията, коалицията или инициативния комитет изпращат заявка до съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа:

- наименованието/името на заявителя;

- наименованието на съответната радио- или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);

- вида и обема на търсената медийна услуга.

 1. Доставчикът на медийната услуга по т. 3 изпраща запитване до ЦИК (Приложение № 1), с копие до съответната партия, коалиция или инициативния комитет, което освен данните по т. 20, съдържа:

а) обща стойност (крайна цена в лева с включено ДДС) на търсената услуга;

б) лице за контакт от страна на медията и телефон за връзка;

в) лице за контакт от страна на партията, коалицията или инициативния комитет и телефон за връзка;

г) искане за проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването сума (цената на търсената медийна услуга).

 1. Запитванията се регистрират в деловодната система на ЦИК по реда на тяхното постъпване.
 2. Централната избирателна комисия извършва проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването по т. 21 сума.
 3. Централната избирателна комисия изпраща незабавно уведомление до медията с копие до партия, коалиция или инициативен комитет за наличните средства в медийния пакет на заявителя.
 4. След сключване на договора между доставчика на медийна услуга и партията/коалицията/инициативния комитет същият незабавно, но не по-късно от първото договорено излъчване или публикуване, се представя в три екземпляра от страните за утвърждаване от ЦИК и се обявява съгласно Приложение № 2. Два от утвърдените екземпляри на договора се връщат на договарящите страни.
 5. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва въз основа на писмено искане от страна на доставчика на медийна услуга до ЦИК.

26.1. Искането, ведно с посочените в т. 26.2. отчетни документи и доказателства, следва да бъде направено до 30 дни от датата, на която договорът е следвало да бъде изпълнен, но не по-късно от 5 декември 2016 г.

26.2. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва от ЦИК по банкова сметка на доставчика на медийната услуга след представяне на:

- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на изпълнението;

- доказателства, удостоверяващи изпълнението на предмета на договора в пълен обем;

- оригинал на фактура, издадена от доставчика на медийна услуга, с основание за плащане: „за заплащане на услуга (като се опише и видът на услугата, така както е описана в договора) по медиен пакет на партия/коалиция/инициативен комитет (посочване наименованието на страната по договора според регистрацията в ЦИК или РИК)“.

26.3. Централната избирателна комисия заплаща фактурата на доставчика на медийна услуга при условие, че услугата е изпълнена в пълен обем, предоставени са доказателствата по т. 26.2. и искането за заплащане е направено в срока по т. 26.1.

 1. Доказателства по смисъла на т. 26.2. са:

- при излъчване от радио- или телевизионен оператор – диск или друг електронен (технически) носител със съответния запис;

- при печатна публикация – копие от самата публикация, от която е ясен броят на изданието;

- сертификат за излъчване и

- други в зависимост от спецификата на уговорената медийна услуга;

 1. Централната избирателна комисия си запазва правото да извършва самостоятелно проверка по отношение на представените отчетни документи за изпълнение на договора и цената на договорените услуги.
 2. Всяко изменение или прекратяване на утвърден от ЦИК договор се удостоверява с подписан анекс към договора или споразумение за прекратяването на договора, които подлежат на утвърждаване от ЦИК.
 3. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни в срок от три дни след подписване на анекса, съответно споразумението по т. 29, да го представят в ЦИК.
 4. Централната избирателна комисия може да извършва контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.
 5. Централната избирателна комисия заплаща договорената цена в срок от 30 дни след представяне на документите по т. 27.
 6. Централната избирателна комисия определя лице за контакт във връзка с разходването на средствата за медийни пакети г-жа Жасмина Пеовска.

Комуникацията с лицето за контакт се извършва на e-mail: [email protected] или телефони 0889 605 943; 02/939 35 67.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения