Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3703-ПВР/НР
София, 1 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205, чл. 431 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както и за националния референдум:

 1. До 29.10.2016 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 35-ПВР от изборните книжа), за провеждане на проучване за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице и/или;

1.2. заявление по образец (Приложение № 35-НР от изборните книжа), за провеждане на проучване за националния референдум, подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;

1.3. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г.;

1.4. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони. В списъка се посочват номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Посочва се също дали ще се събира информация при анкетирането и само за президент и вицепрезидент на републиката и/или относно гласуването за националния референдум. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадките за проучване на изборите за президент и вицепрезидент и/или националния референдум. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.5. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.6. методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.7. кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

2.1.  Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, се вписват в специален регистър (Приложение № 37-ПВР от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 38-ПВР от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.

2.2.  Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в деня за националния референдум, се вписват в специален регистър (Приложение № 36-НР от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 37-НР от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.

 1. Централната избирателна комисия с отделни решения регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за националния референдум.
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори за изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение №36-ПВР от изборните книжа) и/или за Националния референдум (Приложение № 38-НР от изборните книжа).
 3. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 431 от ИК, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 4. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден/деня на референдума.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден/деня на референдума (exit-poll) преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК.

 1. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес.
 2. Анкетьорът не може да бъде едновременно наблюдател, член на инициативен комитет, както и да участва в повече от едно качество в съответния вид избор.
 3. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в РИК до 3 ноември 2016 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.
 4. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите/националния референдум, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, за организацията, извършила проучването, и източниците на финансирането му.
 5. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал в обособено поле на видно място и заемащо не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 6. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 7. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите/националния референдум и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да представят информацията по т. 10.
 8. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите/националния референдум не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
 9. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция.
 10. Регистрираните социологически агенции запазват регистрацията си в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения