Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3701-МИ
София, 1 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение Гергьовден“, подписано от Драгомир Желчев Стефанов – председател и представляващ партията, заведено под № 24 на 1 октомври 2016 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 08.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.;
 2. Образец от подписа на представляващия партията;
 3. Образец от печата на партията;
 4. Удостоверение № 48-00-1241 от 12.09.2016 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 5. Удостоверение с изх. № 134/0228 от 26 септември 2016 г. от „Алианц Банк България“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3190 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 7. Уведомително писмо за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;
 8. Пълномощно от 30.09.2016 г. в полза на Надя Асенова Ангелова – САК за представителство пред Централната избирателна комисия:

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината: ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.

При постановяване на решението партия „Движение Гергьовден“ е заличена от състава на коалиция „Народен съюз“ с решение № 3700-МИ от 1 октомври 2016 г.

Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката на списъка по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на ЦИК за допускане/регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „Движение Гергьовден“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения