Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3700-МИ
София, 1 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от представляващия партия „Движение Гергьовден“ Драгомир Желчев Стефанов – регистрирана в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, съгласно Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в партидата на коалицията „НАРОДЕН СЪЮЗ“, под № 1–2 с дата 1 октомври 2016 г. В заявлението се заявява, че партия „Движение Гергьовден“ напуска състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. Приложен е Анекс № 1 от 29 септември 2016 г. към решение за създаване и работа на коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Анекс № 1 от 29 септември 2016 г. към решението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, който е подписан само от четири от шестте партии, създали коалицията.

Прави се и искане за заличаване на Драгомир Желчев Стефанов като представляващ коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Заявлението е подадено в срока, посочен в чл. 144, ал. 1 от ИК и отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на споразумението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ т. 19. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „Движение Гергьовден“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква чл. 144, ал. 1 и 4 от ИК Централната избирателна комисия

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК, като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „Движение Гергьовден“.

АНУЛИРА Удостоверение № 1 от 6 септември 2015 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения