Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 370-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Христиан Радев Митев – кандидат за народен представител от коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, срещу решение № 90-НС от 26.06.2021 г. на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски

В Централната избирателна комисия по електронната поща чрез РИК – Бургас, е постъпила жалба с вх. № НС-15-527 от 29.06.2021 г. от Христиан Радев Митев – кандидат за народен представител от коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, срещу решение № 90-НС от 26.06.2021 г. на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Бургас, е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят счита, че са нарушени правилата за водене на предизборната кампания и по-конкретно разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс, съгласно която предизборната кампания се води на български език, и моли решение № 90-НС от 26.06.2021 г. на РИК – Бургас, да бъде отменено.

Към жалбата са приложени: заверено копие от решение № 90-НС от 26.06.2021 г. на РИК – Бургас, и копие на жалба от Христиан Радев Митев – кандидат за народен представител от коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, до РИК – Бургас, с вх. № 1/25.06.2021 г.

Жалбоподателят твърди, че на предизборна среща на ПП „Движение за права и свободи“, проведена на 22.06.2021 г. в гр. Руен, е водена предизборна кампания на турски език от г-н Йордан Цонев – водач на листата на партията в Пазарджик, което според него е грубо погазване на императивната разпоредба на чл. 181, ал. 2 ИК. Към жалбата е приложен диск, съдържащ видео файл, записан на интернет страницата на ПП „ДПС“ и представляващ видеоклип от предизборно събрание на ПП „ДПС“ в гр. Руен.

Районната избирателна комисия – Бургас, е извършила проверка и е установила от видеоматериала на посоченото предизборно събрание в гр. Руен на 22.06.2021 г., че на заден фон има агитационен материал – плакат, който призовава към гласуване за определена партия - за листата на ПП „ДПС“ под № 7 в бюлетината. Установено е също, че кандидатът за народен представител и водач на листата в гр. Пазарджик Йордан Цонев говори на език, различен от българския език, като поздравява и отправя пожелания. Същият аудио-визуален материал е поместен на официалната интернет страница на ПП „ДПС“ в секция „Парламентарни избори 2021 г.

Според решението на РИК – Бургас видео материалът представлява агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, но, за да се приеме, че е налице нарушение на изборните правила и по-специално на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 ИК, следва да е отправен конкретен призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет в периода на предизборната кампания на език, различен от българския, при провеждане на предизборно мероприятие.

Районната избирателна комисия – Бургас, е приела в решението си, че не всяко използване на чужд език на предизборно мероприятие е нарушение на цитираната норма. Употребените от кандидата за народен представител и водач на листата на ПП „ДПС“ в гр. Пазарджик Йордан Цонев думи и изрази по своята същност представляват поздравления и пожелания към присъстващите и не могат да бъдат определени като „предизборна агитация“, поради което РИК – Бургас, е отхвърлила жалбата на Христиан Радев Митев – кандидат за народен представител от коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, като неоснователна.

След като се запозна с посочения материал, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството му на кандидат за народен представител, но по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия намира изводите на РИК – Бургас, за правилни и законосъобразни. Видно от решението на РИК – Бургас, става ясно, че е извършена проверка за това какви призиви е отправил кандидатът за народен представител, като се установява, че той е отправил поздрави и пожелания към участниците в предизборното мероприятие и че няма отправен конкретен призив по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет в периода на предизборната кампания на език, различен от българския език, при провеждане на предизборно мероприятие.

Изхождайки от легалната дефиниция за предизборна агитация не се установява от обективна страна извършването на нарушение по чл. 181, ал. 2 ИК, поради това, че е отправен поздрав и пожелания на език, различен от българския език. Съставът на чл. 480, ал. 1 ИК би се осъществил, ако на език, различен от българския език, се отправи призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Христиан Радев Митев – кандидат за народен представител от коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, срещу решение № 90-НС от 26.06.2021 г. на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, чрез РИК – Бургас, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения