Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 37-ЕП
София, 2 април 2019 г.

ОТНОСНО: реквизити и начин на защита на печатите на районните, секционните и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 8, чл. 64, чл. 94, чл. 215, ал. 1, т. 10 и 11 и ал. 3, т. 2 и 3, чл. 230, ал. 4 и чл. 237, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Районна избирателна комисия.

1.1. Печатът на районните избирателни комисии (РИК) е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК“, наименованието и номерът на района. В пръстена се изписва текстът „Избори ЕП 2019“.

1.2. Броят на печатите за районната избирателна комисия е до 3 (три).

1.3. На първото заседание на РИК председателят и определен с решение на комисията член ги маркират по уникален начин.

1.4. За маркирането се съставя протокол (Приложение № 98-ЕП), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

  1. Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК)

2.1. Печатът на СИК е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: „СИК Избори ЕП 2019“ и уникален за района петцифрен номер, който съдържа номера на района (от 01 до 31 за страната, 32 – за секциите извън страната), а последните три позиции започват с 001 и продължават съобразно с броя на печатите.

2.2. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от общия брой на секциите в района.

2.3. Печатът на ПСИК е кръгъл с един пръстен. В пръстена се изписва текстът „ПСИК Избори ЕП 2019“. Във вътрешния кръг се изписва уникален за района петцифрен номер съгласно т. 2.1.

2.4. За всяка ПСИК се изработва по един резервен печат.

2.5. При откриване на изборния ден председателят на СИК/ПСИК и определен от комисията член маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК.

  1. За маркирането се съставя протокол по образец (Приложение № 80-ЕП – за СИК в страната, и Приложение № 81-ЕП – за СИК извън страната), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения