Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3698-ПВР/НР
София, 30 септември 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на Централната избирателна комисия при създаване и изпълнение на разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г. чрез създаване на познаваеми и добре приемани логотип, слоган, визии и клипове за кампанията, включващи ключовите послания към избирателите/ гласоподавателите и адресиращи специфичните нужди на целевите публики и производството на аудио и видеоматериали за целите на информационна кампания „Президентски избори и референдум 2016“, чрез покани по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс до определени лица

На основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Решение № 3472-ПВР/НР от 10.09.2016 г. на Централната избирателна комисия за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 186 – 195 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подпомагане на Централната избирателна комисия при създаване и изпълнение на разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г., чрез създаване на познаваеми и добре приемани логотип, слоган, визии и клипове за кампанията, включващи ключовите послания към избирателите/гласоподавателите и адресиращи специфичните нужди на целевите публики и производството на аудио и видеоматериали за целите на информационна кампания „Президентски избори и референдум 2016“ и във връзка с публикувана обява за обществена поръчка с изх. № ЦИК-06-12 от 12.09.2016 г. с всички приложени документи в рубриката „Профил на купувача“ на интернет страницата на ЦИК на 12.09.2016 г., информацията за обявата, публикувана на портала за обществени поръчки, с импортен № 9056445 от 12.09.2016 г. и в профила на купувача на ЦИК, публикувани покани до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 3 от допълнителните разпоредби на ИК с приложени документи в рубриката „Профил на купувача“ на интернет страницата на ЦИК на 23.09.2016 г. и изпратени до десет лица по електронната поща, и постъпилите 3 оферти от участници и предвид утвърдения от председателя на ЦИК протокол за дейността на комисията, определена със заповед № 148/28.09.2016 г. на председателя на ЦИК и извършеното класиране на участниците в него, Централната избирателна комиси

 І. О Б Я В Я В А :

 

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва:

І място – „Премиерстудио Плюс” OOД, постъпила с вх. № ЦИК-06-23 от 28.09.2016 г. в 14:15 часа – 95,40 точки;

II място – „Междинна станция” OOД, постъпила с вх. № ЦИК-06-27 от 28.09.2016 г. в 16:25 ч. – 72,93 точки;

ІІІ място – „Продуцентски център футура вижън“ ЕOOД, постъпила с вх. № ЦИК-06-29 от 28.09.2016 г. в 16:52 ч. – 44,89 точки.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я :

 

Участника „Премиерстудио Плюс” OOД, ЕИК 200895896, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Хан Омуртаг“, № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подпомагане на Централната избирателна комисия при създаване и изпълнение разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г. чрез създаване на познаваеми и добре приемани логотип, слоган, визии и клипове за кампанията, включващи ключовите послания към избирателите/гласоподавателите и адресиращи специфичните нужди на целевите публики и производството на аудио и видеоматериали за целите на информационна кампания „Президентски избори и референдум 2016“.

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП протоколът да се изпрати в един и същ ден на участниците и да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения