Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3693-МИ
София, 30 септември 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен и кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, подписано от представляващия партията Николай Георгиев Цонев, подадено от пълномощника Елена Васкова Арнаудова, заведено под № 23 на 30 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен и кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Към заявлението са приложени: заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; заверено копие на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1252 от 13.09.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и заверено копие на пълномощно № 476/26.09.2016 г. в полза на Елена Васкова Арнаудова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1883-МИ от 04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен и кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен и кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е НОВА АЛТЕРНАТИВА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения