Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 369-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № ИР 24-61 от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-18-36 от 01.07.2021 г. от Иван Петров – лично и като наблюдател на сдружение „Институт за социална интеграция“, срещу решение № ИР 24-61 от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. С жалбата се иска ЦИК да отмени като незаконосъобразно, немотивирано, недоказано и неправилно въпросното решение.

Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, е сезирана от Иван Петров за поставен в нарушение на изискванията на Изборния кодекс агитационен материал на територията на район „Искър“, Столична община, от коалиция ГЕРБ-СДС. В жалбата се твърди, че агитационният материал е поставен на територията на административен район „Искър“, а именно гр. София, бул. „Цветан Лазаров“.

От отговор на запитване до район „Искър“, Столична община, РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, е установила, че агитационният материал е поставен върху имот частна собственост, поради което не е констатирала нарушение на изискванията на Изборния кодекс за поставяне на агитационни материали. Не е констатирала и нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, съгласно приложения към жалбата снимков материал.

При така установената фактическа обстановка РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, отхвърля жалбата, подадена от Иван Петров поради липса на извършени изборни нарушения по чл. 183 от Изборния кодекс.

Като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, се е произнесла по жалба от Иван Петров с твърдения за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс, извършени от коалиция ГЕРБ-СДС.

С решението си РИК е отхвърлила сигнала поради липса на извършено нарушение на чл. 183 ИК. Решението е прието на заседание, на което са присъствали 16 членове на РИК, като „за“ решението са гласували 16 от членовете на РИК.

Изложената фактическа обстановка налага извода, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения от коалиция ГЕРБ-СДС на територията на район „Искър“, Столична община. Следователно, лицето, депозирало жалбата пред РИК, съответно жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Иван Петров срещу решение № ИР 24-61 от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Решението на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения