Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 369-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Карлос Арналдо Контрера, регистриран като кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от кандидатската листа на ПП „ВМРО - БНД“, за нарушение на правилата за предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по чл. 181, ал. 2 ИК

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-79 от 20.05.2019 г., подаден от Карлос Арналдо Контрера, регистриран като кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от кандидатската листа на ПП „ВМРО - БНД“, за нарушение на правилата за предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по чл. 181, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен видеоклип на електронен носител от предизборно събрание на ПП „Движение за права и свободи“ в с. Медовец, община Дългопол, област Варна, послужил като основание за подаване на сигнала.

От приложения аудио-визуален материал е видно, че водачът на листата на ПП „Движение за права и свободи“ Мустафа Карадайъ е на предизборно събрание в с. Медовец, където произнася реч и представя други кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от листата на ПП „Движение за права и свободи“. Това се установява, тъй като видно от клипа, на заден фон на площада, на който се провежда събитието има агитационен материал – плакат, който недвусмислено призовава към гласуване за определена партия (за листата на Движение за права и свободи с № 20 в интегралната бюлетина).

Безспорно се установява, и че от 0:12 мин. до 5:15 м. ораторът говори на език, различен от българския. След това обяснява на присъстващите на събранието, които не знаят турски език, какво е говорил през този период от време на български език.

Според подателя на сигнала с горното водачът на листата на ПП „Движение за права и свободи“ нарушава императивното правило на чл. 181, ал. 2 ИК.

Аудио-визуалният материал е поместен в официалната интернет страница на ПП „ДПС“, в секция „Европейски избори“ и подсекция „Актуални новини“, а така също и в официалния youtube канал, както и в официалната фейсбук страница на 18 май 2019 г.

В секция „Европейски избори“ са поместени статии относно предизборните митинги и събрания на партията във връзка с предстоящите избори. Горните обстоятелства безспорно доказват, че същият се разпространява като агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК на територията на цялата страна и извън нея.

Доколкото в агитационния материал – аудио-визуален материал, част от предизборната агитация се води на език, различен от българския, подателят на сигнала твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Претендира се повторност на деянието, тъй като Централната избирателна комисия вече се е произнесла със свое Решение № 347-ЕП от 18.05.2019 г. за установяване на същото нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с аудио-визуалния материал, и като взе предвид, че той се разпространява на територията на цялата страна чрез във фейсбук страницата на „ДПС Пресцентър“, както и на официалния сайт на ПП „ДПС“ – http://www.dps.bg, намира че в нейните правомощия е да се произнесе по подадения сигнал, доколкото агитационният материал се разпространява на територията на повече от един изборен район.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на сигнала, приема за установено следното:

Представеният аудио-визуален материал по същество е агитационен материал по смисъла на чл. 181, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс. От същия безспорно се установява провеждането на предизборно мероприятие на ПП „ДПС“- събрание в с. Медовец, на което са представени част от кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от листата на партията. При представянето на кандидатите председателят на ПП „ДПС“ и водач на листата Мустафа Карадайъ в част от изказването си говори на език, различен от българския, което представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 181, ал. 2 от ИК, в която е посочено, че предизборната кампания се води на български език.

Централната избирателна комисия не споделя твърдението за повторност на извършеното нарушение по аргумент § 1, т. 19 от ДР на ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 181, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс и § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …………, в качеството му на представляващ партия „Движение за права и свободи“, извършено чрез разпространението на агитационен материал, поместен във фейсбук страницата на „ДПС Пресцентър“, както и на официалния сайт на ПП „ДПС“ – http://www.dps.bg

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на този аудио-визуален материал във всички медии и в интернет пространството.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …………, в качеството му на представляващ партия „Движение за права и свободи“, с адрес за кореспонденция: ……………. …………………………………………………………………………..

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област Варна за издаване на наказателно постановление.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …………, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, изразяващо се във водене на предизборна агитация на език, различен от българския, извършено в с. Медовец.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …………, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, с адрес за кореспонденция: ………………. ……………………………………. ……………….

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област Варна за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения