Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 369-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велики Преслав, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-57 от 09.08.2011 г. от кмета на община Велики Преслав, област Шумен, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение броя на членовете и на поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Велики Преслав.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Велики Преслав.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Велики Преслав, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ваня Илиева Пенева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваня Цветкова Майсторска

 

СЕКРЕТАР:

Светлана Крумова Колева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Недка Иванова Салабашева

 

 

Елена Стойчева Драгиева

 

 

Хатидже Нуриева Хасан

 

 

Деян Ангелов Стойчев

 

 

Петранка Енчева Тодорова

 

 

Геновева Христова Господинова

 

 

Диана Атанасова Атанасова

 

 

Красимир Янакиев Сланев

 

 

Мержана Йорданова Недялкова

 

 

Афизе Мустафа Шабан

 

 

Нурай Ахмед Зърън

 

 

Вилдан Осман Алиндер-Ахмед

 

 

Румяна Георгиева Папазова

 

 

Диляна Стоянова Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения