Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3687-ПВР/НР
София, 29 септември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Калоян Драгомиров Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост)

 

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-11-7/24.09.2016 г. от Калоян Драгомиров Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост).

Жалбоподателят оспорва посоченото решение на РИК в Двадесет и трети район – София, като незаконосъобразно и неправилно. Жалбоподателят навежда доводи, че решението е необосновано, неоснователно, а при липса на мотиви – и незаконосъобразно. Излагат се съображения, че в оспорваното решение не е посочен критерий за определяне на различен брой членове на СИК в отделните административни райони, а именно: 5 за район „Младост“ и 7 за всички останали. Направено е искане решението да бъде отменено и да бъде задължена РИК в Двадесет и трети район – София, да определи 7-членен състав на секционните комисии в район „Младост“.

Към жалбата са приложени заверени копия на решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, с отбелязване датата и часа на обявяването му на таблото за съобщения; протокол № 3 от 25.09.2016 г. от проведено заседание на РИК в Двадесет и трети район – София; пълномощно изх. № 108 от 31.08.2016 г. в полза на лицето, подало жалбата; разпечатка от интернет страницата на РИК в Двадесет и трети район – София, с данни за часа на публикуването на решението.

Жалбата се явява подадена в срок от надлежно упълномощено лице и е допустима.

С решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, е определен броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. в административните райони, включени в района на РИК в Двадесет и трети район – София, като в т. 2 е определен броят на членовете на СИК за район „Младост“.

 

При разглеждането на подадената жалба в проведеното на 29 септември 2016 г. заседание на Централната избирателна комисия бяха изразени две становища.

Според първото становище, инкорпорирано в предложения проект на решение, разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 4, т. 2 от ИК броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, зам.-председател и секретар, е до 9 членове, но не по-малко от 5 за секции с над 500 избиратели включително. Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК районната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район в страната и утвърждава списъка на резервните членове.

С оглед посочената законодателна уредба компетентността за назначаване на секционните избирателни комисии в съответния изборен район в страната е предоставена изцяло на съответната районна избирателна комисия. Преценката за броя на членовете на секционната избирателна комисия е предоставена в оперативната самостоятелност на съответната районна избирателна комисия в рамките, определени от закона. Критериите за извършване на тази преценка не са разписани в закона и са оставени изцяло на преценката на районната избирателна комисия с оглед съобразяване на конкретни обстоятелства и факти, свързани с провеждането на конкретния вид избор, и спецификите на съответния район. Не е в правомощията на Централната избирателна комисия да дава задължителни указания на РИК за броя на членовете на секционните избирателни комисии.

Според другото становище оспореното решение е неправилно и немотивирано. Липсата на мотиви е пречка за осъществяване на контрол от ЦИК върху оспореното решение по отношение на неговата правилност и целесъобразност и поради това е основание за отмяна на решението като незаконосъобразно. За осъществяване на законосъобразно произвеждане на изборите и с оглед на обстоятелството, че изборите се произвеждат едновременно с национален референдум по три въпроса, е необходимо броят на членовете на СИК в район „Младост“ да е 7. Тази необходимост произтича от наличието на два избирателни списъка, две кутии за гласуване, всяка от които да се обслужва от член на СИК, двама членове на СИК да дават бюлетини, както и от лице, което да следи за реда в изборното помещение. Определянето на по-малък брой членове на СИК в район „Младост“ спрямо останалите административни райони в района на РИК в Двадесет и трети район – София, поставя тези секционни избирателни комисии в неравнопоставено положение и в невъзможност да осъществи всички действия и нормален изборен процес. Постъпиха две предложения. Според първото предложение оспореното решение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а преписката върната на РИК в Двадесет и трети район – София, с указания за назначаване на 7-членни състави на СИК в район „Младост“. Според другото предложение оспореното решение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а преписката върната на РИК в Двадесет и трети район – София, с указания при постановяване на решение да бъдат надлежно изложени мотиви, които го обосновават.

Беше предложен проект на решение, според който на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да остави без уважение жалбата на Калоян Драгомиров Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост), като неоснователна.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, с което да се остави без уважение жалбата на Калоян Димитров Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост), като неоснователна. От присъстващите в залата 16 членове на комисия за проекта на решение гласуваха 6 – Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Владимир Пенев, Румен Цачев и Емануил Христов, против проекта на решение гласуваха 10 членове – Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Иванка Грозева, Ерхан Чаушев, Таня Цанева, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова и Мартин Райков, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения