Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3682-МИ
София, 29 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Горна Оряховица

С вх. към № МИ-10-80 от 28.09.2016 г. е постъпило заявление от Деница Петрова Цветанова – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“, преупълномощена от Даниел Панов – председател и представляващ ПП „ГЕРБ“ на територията на всички общини в област Велико Търново, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3508-МИ/НР от 15 септември 2016 г. Милена Радославова Мишева – член на ОИК – Горна Оряховица, да бъде назначена Ваня Миткова Иванова-Петкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, удостоверение за правоспособност № 311/17.03.2014 г. от Министерството на правосъдието и копие от дипломата за завършено висше образование на Ваня Миткова Иванова-Петкова, пълномощно № КО-Г-058/14.08.2015 г., в полза на Даниел Димитров Панов и пълномощно № 3/18.08.2015 г., в полза на Деница Петрова Цветанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Горна Оряховица, област Велико Търново, Ваня Миткова Иванова-Петкова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения