Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3677-ПВР/НР
София, 28 септември 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител чрез публично състезание по реда на чл. 178 и сл. във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 18, ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет „Консултантски услуги при създаване и реализиране на интегрирана комуникационна кампания, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите президентски избори и референдум 2016, в съответствие с Изборния кодекс и правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК, чрез осигуряване на комплексно обслужване на публичното представяне на разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, управление на комуникацията през фейсбук и интернет страницата на ЦИК, и организиране и провеждане на кампанията в интернет медии“

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 3472-ПВР/НР от 10.09.2016 г. на Централната избирателна комисия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги при създаване и реализиране на интегрирана комуникационна кампания, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите президентски избори и референдум 2016, в съответствие с Изборния кодекс и правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК, чрез осигуряване на комплексно обслужване на публичното представяне на разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, управление на комуникацията през фейсбук и интернет страницата на ЦИК, и организиране и провеждане на кампанията в интернет медии“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 12.09.2016 г. под  № 04312-2016-0001 и в Профила на купувача на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършените от комисията,  назначена със Заповед № 147 от 22 септември 2016 г. на председателя на ЦИК - Ивилина Алексиева, подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по обществената поръчка с горецитирания предмет и предвид резултатите от работата й, отразени в Доклад на комисията за провеждане на процедурата за обществената поръчка, публикуван в Профила на купувача на https://www.cik.bg/bg.zop/8

2. Предложените в офертите на участниците условия

 Централната избирателна комисия

 

I. О Б Я В Я В А :

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва:

І-во място –„Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД, ЕИК 175385803, с адрес: гр. София, ул. „Иван Асен ІІ“, вх. 4, ет. 1 , ап. 27 – 94.30 точки;

II-ро място – „АПРА“ ООД, ЕИК 831727361, с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 111, ет. 1 (мецанин) - 80.97 точки;

ІІІ-то място - „КОТА 97“ ООД, ЕИК 121428610, с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 9А, ет. 3, ап. 11 - 55.71 точки.

 

II. О П Р Е Д Е Л Я :

Участника „Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД, ЕИК 175385803, с адрес: гр. София, ул. „Иван Асен ІІ“, вх. 4, ет. 1 , ап. 27, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги при създаване и реализиране на интегрирана комуникационна кампания, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите президентски избори и референдум 2016, в съответствие с Изборния кодекс и правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК, чрез осигуряване на комплексно обслужване на публичното представяне на разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, управление на комуникацията през фейсбук и интернет страницата на ЦИК, и организиране и провеждане на кампанията в интернет медии“.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от получаването му от участниците.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения