Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 367-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24 от 02.07.2021 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков – представляващ сдружението, в полза на 299 (двеста деветдесет и девет) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 299 (двеста деветдесет и девет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 02.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 296 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 296 (двеста деветдесет и шест) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Стоян Атанасов Стоянов

2.     

Милен Дочков Георгиев

...

3.     

Мартин Атанасов Стоянов

4.     

Мариана Мавродиева Иванова

5.     

Диана Русева Семова

6.     

Атанаска Величкова Милева

7.     

Иванка Величкова Генчева

8.     

Анастасия Василева Иванова

9.     

Минчо Иванов Минчев

10.  

Славка Кръстева Мартинова

11.  

Борислав Ивов Сираков

12.  

Йордан Михов Мартинов

13.  

Таня Димитрова Сиракова

14.  

Красимир Генчев Минчев

15.  

Катя Димова Димова

16.  

Славена Георгиева Реттерат

17.  

Елена Тодорова Пройнова

18.  

Дончо Радев Дончев

19.  

Цветанка Василева Дончева

20.  

Павлин Георгиев Хаджиев

21.  

Живка Недева Маринова

22.  

Генчо Динев Генчев

23.  

Димитрина Нейчева Ангелова

24.  

Русалия Ангелова Даскалова

25.  

Ангел Иванов Иванов

26.  

Емилия Велева Иванова

27.  

Иван Митков Стойнов

28.  

Димитър Димов Иванов

29.  

Росица Петрова Йорданова

30.  

Петя Миленова Минчева

31.  

Добринка Кирилова Русинова

32.  

Иванка Костова Георгиева

33.  

Цветанка Малева Стефанова-Паричкова

34.  

Володя Колев Паричков

35.  

Марияна Славова Филипова

36.  

Илиян Николаев Бонев

37.  

Петър Бориславов Филипов

38.  

Иван Георгиев Господинов

39.  

Димитринка Костадинова Генова

40.  

Гено Кузманов Генов

41.  

Мариян Генов Кузманов

42.  

Недялка Делчева Калева

43.  

Биляна Неделчева Калева - Танева

44.  

Дияна Михайлова Димитрова

45.  

Славейка Грозева Стоянова

46.  

Христина Неделчева Колева

47.  

Станимир Стойчев Стоев

48.  

Славка Атанасова Стоева

49.  

Иван Господинов Иванов

50.  

Мария Николова Петкова

51.  

Виктор Живков Желязков

52.  

Радостина Георгиева Желязкова

53.  

Севда Ахмедова Нанаджиева

54.  

Ленко Димитров Христов

55.  

Костадин Георгиев Неделчев

56.  

Росен Бончев Динев

57.  

Валентин Куманов Славов

58.  

Венка Найденова Петрова

59.  

Румяна Дианова Маркова

60.  

Ивелина Тенева Минчева

61.  

Теньо Добрев Минчев

62.  

Биляна Димитрова Минчева

63.  

Петя Любенова Матева

64.  

Зорница Иванова Златева

65.  

Меглена Стойчева Митева

66.  

Илия Стефанов Цветков

67.  

Радостина Антонова Тончева

68.  

Надежда Димитрова Бечева

69.  

Капка Петрова Хаджиева

70.  

Галина Дончева Недялкова

71.  

Петя Иванова Русева

72.  

Димка Янкова Танева

73.  

Ваня Николаева Абаджиева

74.  

Еленка Христова Колева

75.  

Радостина Тончева Рачева

76.  

Росица Иванова Абаджиева

77.  

Веселина Стефанова Георгиева

78.  

Стоян Митев Георгиев

79.  

Мая Тенчева Николова

80.  

Янка Стефанова Танева

81.  

Галин Нейчев Генов

82.  

Даниел Нейчев Генов

83.  

Петьо Петров Петров

84.  

Станка Митева Димитрова

85.  

Радостин Динев Дичев

86.  

Елина Станиславова Дичева

87.  

Димитър Йорданов Димитров

88.  

Таня Стоянова Георгиева

89.  

Татяна Иванова Балалиева

90.  

Йордан Димитров Йорданов

91.  

Златина Венкова Русева

92.  

Евгения Димитрова Ганчева

93.  

Нейчо Ройдев Нейков

94.  

Септемврина Денчева Барова

95.  

Веселина Иванова Антич

96.  

Светослав Господинов Славов

97.  

Генка Тодорова Димова

98.  

Мария Петкова Манева

99.  

Евдокия Андреева Несторова

100.                

Георги Господинов Василев

101.                

Златина Тенева Василева

102.                

Антония Дякова Дачева

103.                

Златка Митева Нейчева

104.                

Красимира Димитрова Златева

105.                

Делян Недков Недев

106.                

Стоянка Иванова Русенова

107.                

Стоян Русев Русенов

108.                

Антонина Ганчева Митева

109.                

Николай Димов Динев

110.                

Пенка Христова Кръстева

111.                

Румен Дойчев Дойчев

112.                

Светлана Проданова Русева

113.                

Мария Стойнова Кожухарова

114.                

Радослав Пейков Славов

115.                

Венеана Ангелова Хаджиангелова- Симеонова

116.                

Никол Георгиева Симеонова

117.                

Иванка Накова Георгиева

118.                

Радка Михайлова Турлакова

119.                

Пенка Енева Георгиева

120.                

Димитър Радев Димитров

121.                

Стойчо Вачев Стоев

122.                

Десислава Петкова Тараболова

123.                

Огнян Петров Павлов

124.                

Ганка Нанева Павлова

125.                

Бранимир Нейчев Колев

126.                

Татяна Петрова Чернева

127.                

Диана Ангелова Пейчева

128.                

Тонка Желязкова Славова

129.                

Пламена Тодорова Манева

130.                

Радомира Пейкова Томенова

131.                

Веса Стоянова Видева

132.                

Христина Тодорова Кръстева

133.                

Борис Георгиев Кузманов

134.                

Маргарита Радионова Филипова

135.                

Бойко Савов Станчев

136.                

Минка Нейчева Стоева

137.                

Мая Иванова Матева

138.                

Калинка Стойчева Георгиева

139.                

Иванка Динева Иванова

140.                

Галина Любчева Бонева

141.                

Диана Славиевна Георгиева

142.                

Николай Христозов Георгиев

143.                

Денка Захариева Койчева-Гьонева

144.                

Емилия Нунева Енева

145.                

Гроздана Иванова Стойчева

146.                

Димка Колева Кирева

147.                

Донка Нанева Иванова

148.                

Виолета Делчева Кръстева

149.                

Теодор Жеков Тодоров

150.                

Маргарита Димова Мартинова

151.                

Милена Стефанова Трифонова

152.                

Стоян Малчев Генов

153.                

Павлинка Кръстева Жекова

154.                

Деяна Ганчева Кунева

155.                

Жанета Илчева Кунева

156.                

Дочка Иванова Пенчева

157.                

Христо Желязков Ганчев

158.                

Танка Стоянова Димитрова

159.                

Стоянка Георгиева Иванова

160.                

Цветан Денев Аладжов

161.                

Деньо Цанев Аладжов

162.                

Мирослава Станчева Петкова

163.                

Стефан Станчев Петков

164.                

Грета Иванова Кърджева

165.                

Милена Делчева Аладжова

166.                

Румен Русев Райчев

167.                

Йорданка Тодорова Късъджикова

168.                

Стефка Митева Манолова

169.                

Петя Татянова Петрова

170.                

Пенка Василева Георгиева

171.                

Виктория Стойнова Димитрова

172.                

Стивън Дончев Миланов

173.                

Светла Иванова Динева

174.                

Нейко Васков Живков

175.                

Валентин Митев Вълков

176.                

Миньо Михайлов Москов

177.                

Надежда Димитрова Недева

178.                

Кремена Иванова Василева

179.                

Ана Павлова Занова

180.                

Румен Асенов Юлиянов

181.                

Таня Маринова Япчеджикова

182.                

Лила Иванова Денева

183.                

Илиян Тодоров Николов

184.                

Катя Димитрова Димитрова

185.                

Ваня Русева Иванова

186.                

Цветелина Денчева Начева

187.                

Надежда Василева Иванова

188.                

Павлина Николова Иванова

189.                

Галина Нейкова Димитрова

190.                

Деница Наскова Димитрова

191.                

Иванка Вангелова Михайлова

192.                

Мариана Томова Маркова

193.                

Жулиета Стоянова Желева

194.                

Мима Добрева Петкова

195.                

Виолета Георгиева Костова

196.                

Борислав Василев Гегов

197.                

Динка Маринова Колева

198.                

Кольо Енев Енев

199.                

Цонка Колева Коева

200.                

Жасмина Славова Любомирова

201.                

Кънчо Иванов Кънев

202.                

Росица Стефанова Динева

203.                

Стоянка Тодорова Кабакова

204.                

Стефан Динчев Динев

205.                

Ваня Славчева Желязкова

206.                

Илия Василев Балев

207.                

Димитър Александров Димитров

208.                

Тана Атанасова Иванова

209.                

Бойчо Василев Асенов

210.                

Лиляна Щерева Балева

211.                

Асен Бойчев Балев

212.                

Господин Атанасов Иванов

213.                

Тоньо Димитров Славов

214.                

Лиляна Миленова Бойчева

215.                

Веселин Бойчев Илиев

216.                

Калина Златкова Кирилова

217.                

Антон Петров Василев

218.                

Галина Панайотова Петрова

219.                

Минка Пенчева Профирова

220.                

Петър Калинов Калинов

221.                

Кольо Иванов Профиров

222.                

Ивелина Дочкова Георгиева

223.                

Недялка Господинова Тенева

224.                

Светлана Иванова Добрева

225.                

Драганка Петрова Колева

226.                

Жельо Димитров Колев

227.                

Росен Иванов Русев

228.                

Петко Желязков Денев

229.                

Христина Атанасова Гочева

230.                

Нели Йовчева Мемдуева

231.                

Петя Желева Димова

232.                

Екатерина Недялкова Ангелова

233.                

Стефанка Желева Иванова

234.                

Иванка Добрева Рашева

235.                

Минка Господинова Бонева

236.                

Донка Пенчева Карафизиева

237.                

Спаска Иванова Атанасова

238.                

Иван Желев Желев

239.                

Ваня Стоянова Желева

240.                

Златка Иванова Колева

241.                

Деян Ванев Иванов

242.                

Иван Стайков Стоянов

243.                

Теньо Стоев Иванов

244.                

Пламен Иванов Казаков

245.                

Мария-Виктория Иванова Иванова

246.                

Габриел Драгомиров Драганов

247.                

Георги Христов Димитров

248.                

Мирослав Йорданов Петров

249.                

Бойка Любенова Караджова

250.                

Теодора Николаева Шарлаганова

251.                

Николай Иванов Караджов

252.                

Иван Димитров Гребачев

253.                

Димитър Василев Василев

254.                

Светла Бойчева Русева

255.                

Дончо Пенчев Габаров

256.                

Добромир Дамянов Николов

257.                

Милен Кънчев Топозлиев

258.                

Танка Стойчева Топозлиева

259.                

Мария Георгиева Манева

260.                

Светлана Миткова Денинска

261.                

Емилия Господинова Пенчева

262.                

Ива Здравкова Пенчева

263.                

Недко Христов Тенев

264.                

Мария Дечкова Райкова

265.                

Мария Светлозарова Бориславова

266.                

Димитрина Христова Бориславова

267.                

Тонка Драганова Кирева

268.                

Румен Рачев Петков

269.                

Светослав Димов Славчев

270.                

Данаил Пенчев Йовчев

271.                

Цветомира Георгиева Денинска- Йовчева

272.                

Недялка Иванова Пенева

273.                

Любчо Ламбов Чоков

274.                

Ваня Тодорова Чокова

275.                

Росица Дончева Русева

276.                

Никола Миленов Йовчев

277.                

Лъчезар Любчев Чоков

278.                

Соня Стайкова Стамова

279.                

Недка Пенева Чакърова

280.                

Петко Христов Чакъров

281.                

Тошо Кънчев Ненков

282.                

Илдъз Джеферова Бозукова

283.                

Атанас Сандев Атанасов

284.                

Младен Костадинов Русев

285.                

Денка Танева Генчева

286.                

Мима Желева Атанасова

287.                

Георги Иванов Георгиев

288.                

Стела Петрова Колева

289.                

Иванка Русева Симеонова

290.                

Мария Илиева Иванова

291.                

Диана Иванова Енева

292.                

Стояна Петкова Божева

293.                

Петя Стоянова Желева

294.                

Боряна Колева Славова

295.                

Милена Господинова Николова

296.                

Ралица Димова Иванова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения