Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3665-НР
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., извършена с Решение № 3638-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, поправено с Решение № 3664-НР от 27 септември 2016 г. на ЦИК

С вх. № НР-04-03-21 от 27.09.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпил протокол от същата дата за извършена проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ на списъка с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. От протокола се установява, че от проверените 2887 записа общият брой на установените коректни записи е 1787 вместо изискуемите 2500 коректни записи съгласно Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 11 от ИК във връзка с чл. 7, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и т. 22 от раздел ІІІ на Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., извършена с Решение № 3638-НР от 26 септември 2016 г. на ЦИК, поправено с Решение № 3664-НР от 27 септември 2016 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения