Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 366-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-78 от 09.08.2011 г. от кмета на община Бяла, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Бяла, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник председател и секретар на ОИК в община Бяла.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Русе, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Иванов Тодоров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Величка Стефанова Иванова

 

СЕКРЕТАР:

Затие Шукри Хюсеинова-Вейселова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иванка Петкова Димитрова

 

 

Валентина Илиева Иванова

 

 

Бисерка Йорданова Трифонова

 

 

Тодор Маринов Арнаудов

 

 

Теодор Илиев Трифонов

 

 

Антоанета Петрова Минкова

 

 

Станимир Иванов Станев

 

 

Любомир Тодоров Спирдонов

 

 

Кръстю Живков Кръстев

 

 

Денис Йосифов Братанов

 

 

Роксена Станчева Ненова

 

 

Петър Петров Петров

 

 

Албена Стоянова Кирова

 

 

Милена Иванова Момчева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения