Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3645-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на инициативен комитет „СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Калина Георгиева Маркова

Постъпило е заявление от инициативен комитет „СПРАВЕДЛИВОСТ“, представляван от Калина Георгиева Маркова, заведено под № 20 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 25 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Борис Иванов Иванов, Георги Страхилов Свиленски, Стоян Михайлов Мирчев, Красимира Христова Матеева, Борис Цветков Цветков, Даниела Тодорова Гълъбова, Иванка Цоцова Вълкова, Радка Иванова Каменска, Калина Георгиева Маркова, Михаела Милчева Доцова, Яне Ненов Якимов, Людмил Димитров Любенов, Димитър Стоянов Иванов, Елена Георгиева Георгиева, Борил Венелинов Христов, Ивайло Иванчев Тодоров, Димитър Чавдаров Велков, Мария Емилова Джамбазова-Тодорова, Юлия Цветанова Цветкова, Борис Ангелов Георгиев, Йордан Петков Петракиев, Иван Георгиев Иванов, Павел Софрониев Пешов, Мартин Мариов Жлябинков и Евгений Николаевич Белий. Заявена е позиция „НЕ“ по всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

НЕ, защото мажоритарният избор е архаична и по-малко демократичната форма за формиране на представителни органи. Защото при чистия мажоритарен избор големи части от населението остават непредставени и защото тежестта на представителство не съответства на действително получените гласове от една партия.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

НЕ, защото противоречи на Конституцията едно право да бъде превърнато в задължение и защото не може да се даде смислен отговор на този въпрос, без да се знае размерът на санкцията и начинът на прилагането й при неизпълнение на задължението.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

НЕ, защото това ще подчини партиите на едрия капитал и корпорациите и ще отвори пътя за политическа корупция.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 26.09.2016 г. за създаване на инициативен комитет „СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 25 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 25 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 1160 от 26.09.2016 г. от „Интернешънъл асет банк“ АД – клон Централен, за новооткрита банкова сметка на името представляващия инициативния комитет на Калина Георгиева Маркова, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Списък с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.

По преписката не бе представен списък на лицата, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис в структуриран електронен вид, въз основа на който да се извърши проверката от ГД „ГРАО“, а това е законово изискване, посочено в Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК, раздел ІІ, т. 10, буква „д“.

Към заявлението е представена обяснителна записка от 26.09.2016 г., подписана от представляващия инициативен комитет „СПРАВЕДЛИВОСТ“ – Калина Маркова, в която се излагат мотивите на инициативния комитет относно неприложимостта на Приложение № 40-НР от книжата за произвеждане на националния референдум и неприложимостта на изискването за представяне на списък с подписите на 2500 избиратели при регистрацията на инициативен комитет за участие в разяснителната кампания при произвеждане на национален референдум.

Документите са представени в Централната избирателна комисия на 26 септември 2016 г. в 17,00 ч., което е последния ден за регистрация на инициативни комитети по чл. 16, ал. 2, изр. 1 от ЗПУГДВМС в ЦИК.

Централната избирателна комисия, изхождайки от хронограмата за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г., т. 23, приема, че крайният срок – 26.09.2016 г., 17.00 ч. за регистрация на инициативни комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум е преклузивен и не би могъл да се удължава.

С оглед на изложеното не са налице са изискванията на Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по всеки от въпросите на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС и раздел ІІ, т. 11 от Решение № 3452-НР от 08.08.2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯТА на инициативен комитет „СПРАВЕДЛИВОСТ“ в състав:

1. Калина Георгиева Маркова–представляваща инициативния комитет
2. Борис Иванов Иванов
3. Георги Страхилов Свиленски
4. Стоян Михайлов Мирчев
5. Красимира Христова Матеева
6. Борис Цветков Цветков
7. Даниела Тодорова Гълъбова
8. Иванка Цоцова Вълкова
9. Радка Иванова Каменска
10. Михаела Милчева Доцова
11. Яне Ненов Якимов
12. Людмил Димитров Любенов
13. Димитър Стоянов Иванов
14. Елена Георгиева Георгиева
15. Борил Венелинов Христов
16. Ивайло Иванчев Тодоров
17. Димитър Чавдаров Велков
18. Мария Емилова Джамбазова-Тодорова
19. Юлия Цветанова Цветкова
20. Борис Ангелов Георгиев
21. Йордан Петков Петракиев
22. Иван Георгиев Иванов
23. Павел Софрониев Пешов
24. Мартин Мариов Жлябинков
25. Евгений Николаевич Белий

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по всеки от въпросите на референдума.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения