Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3644-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Стефан Александров Алексиев

Постъпило е заявление от инициативен комитет „ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА“, представляван от Стефан Александров Алексиев, заведено под № 19 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Стефан Александров Алексиев, Александър Николов Христов, Добринка Михайлова Фурнаджиева, Николай Илиев Илиев, Румяна Тодорова Илиева, Сашко Неделчев Стойчев, Меглена Иванова Пешева, Валентина Видолова Искрова-Думат, Сара Маан Думат, Теодор Тихомиров Дилов, Маргарита Петрова Илиева, Джулия Мартинова Аргирова, Искра Ангелова Панова, Бони Бончева Механдова, Боряна Николова Иванова, Петя Цолова Димитрова, Анри Владимиров Вълчев, Христо Василев Илиев, Ивайло Василев Илиев, Георги Стоянов Джоргов и Тодорка Илиева Кичукова. Заявена е позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Мажоритарната избирателна система в два тура позволява навлизане на олигархични структури във властта.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

При въвеждане на задължителното гласуване тежестта на купените гласове ще намалее драстично.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Ограничаването на държавната субсидия ще въвлече партиите в зависимост от български и чуждестранни търговски корпорации, чиито интереси ще са длъжни да защитават.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 12.09.2016 г. за създаване на инициативен комитет „ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 0402571 от 26.09.2016 г. от „Банка ДСК“ АД – ФЦ Калоян, София, за новооткрита банкова сметка на името представляващия инициативния комитет на Стефан Александров Алексиев, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Пълномощно с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3373 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет „ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА“ в състав:

1. Стефан Александров Алексиев–представляващ инициативния комитет
2. Александър Николов Христов
3. Добринка Михайлова Фурнаджиева
4. Николай Илиев Илиев
5. Румяна Тодорова Илиева
6. Сашко Неделчев Стойчев
7. Меглена Иванова Пешева
8. Валентина Видолова Искрова-Думат
9. Сара Маан Думат
10. Теодор Тихомиров Дилов
11. Маргарита Петрова Илиева
12. Джулия Мартинова Аргирова
13. Искра Ангелова Панова
14. Бони Бончева Механдова
15. Боряна Николова Иванова
16. Петя Цолова Димитрова
17. Анри Владимиров Вълчев
18. Христо Василев Илиев
19. Ивайло Василев Илиев
20. Георги Стоянов Джоргов
21. Тодорка Илиева Кичукова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения