Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3643-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Каролина Бойчева Цампарова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Каролина Бойчева Цампарова, заведено под № 18 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 24 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Каролина Бойчева Цампарова, Елица Николаева Захариева, Габриела Анатолиева Тодорова, Вероника Димитрова Георгиева, Динко Йорданов Йорданов, Диана Николаева Колесарска, Даниела Стефанова Димитрова, Йордан Пламенов Василев, Анастасия Светлозарова Ташева, Милена Емилова Цонкова, Марина Стоянова Димитрова, Светослав Стефанов Чакъров, Радина Йорданова Радушева, Янка Иванова Иванова, Владислав Йорданов Йорданов, Кристина Величкова Костадинова, Полина Константинова Церковска-Пенчева, Петя Василева Щерева, Юлиян Огнянов Ганчев, Весела Георгиева Василева, Мариам Едуардовна Хуршудян, Николай Панайотов Димитров, Джулиана Георгиева Дичева и Валентин Траянов Димитров.

Заявена е позиция „ДА“ на първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ на втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Мажоритарната избирателна система ще даде право на гласоподавателите да избират поименно и конкретно управляващите ги лица и така те ще носят политическа и морална отговорност.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Задължителното гласуване ще изгради и развие истинско и отговорно общество в държавата.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Фиксирането на държавната субсидия на 1 лев ще се ограничи учредяването на политически партии, стремящи се единствено към получаването на държавна субсидия.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол – решение от 19.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 24 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 24 бр.
 4. Удостоверение от 26.09.2016 г. от ТЕКСИМ БАНК АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Каролина Бойчева Цампарова, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. С решението е определено лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3000 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Каролина Бойчева Цампарова–представляващ
2. Елица Николаева Захариева
3. Габриела Анатолиева Тодорова
4. Вероника Димитрова Георгиева
5. Динко Йорданов Йорданов
6. Диана Николаева Колесарска
7. Даниела Стефанова Димитрова
8. Йордан Пламенов Василев
9. Анастасия Светлозарова Ташева
10. Милена Емилова Цонкова
11. Марина Стоянова Димитрова
12. Светослав Стефанов Чакъров
13. Радина Йорданова Радушева
14. Янка Иванова Иванова
15. Владислав Йорданов Йорданов
16. Кристина Величкова Костадинова
17. Полина Константинова Церковска-Пенчева
18. Петя Василева Щерева
19. Юлиян Огнянов Ганчев
20. Весела Георгиева Василева
21. Мариам Едуардовна Хуршудян
22. Николай Панайотов Димитров
23. Джулиана Георгиева Дичева
24. Валентин Траянов Димитров

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения