Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3640-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „Гласът на народа“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Александър Димитров Димитров

Постъпило е заявление от инициативен комитет „Гласът на народа“, представляван от Александър Димитров Димитров, заведено под № 21 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 24 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Александър Димитров Димитров, Мая Георгиева Тончева, Тодор Дионисиев Йорданов, Дияна Михайлова Димитрова, Мариела Петрова Ненова, Стефан Луков Августинов, Александър Първанов Асенов, Александър Венциславов Христов, Ивайло Кънев Иванов, Юлиян Атанасов Чолаков, Мария Атанасова Христова, Марио Даниелов Манев, Момчил Тихомиров Димитров, Иван Янчев Янчев, Страхил Иванов Русев, Здравка Георгиева Димитрова, Иван Пламенов Петров, Тотка Ангелова Крекманова, Петър Генчев Крекманов, Румяна Иванова Донкова, Мартин Василев Войнов, Благовест Валентинов Стоянов, Александър Митков Шишков и Иван Цветанов Иванов. Заявена е позиция „НЕ“ по първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Мажоритарният избор на народни представители беше вече въвеждан в българската политическа система, макар и частично. Поради спецификата на вота избирателят не се отнесе към личностите заради техните качества, а по политическата им принадлежност. Това доведе до избор изцяло в полза на водещата политическа сила и обезсмисли мажоритарния елемент. Поради тази причина не смятаме за необходимо въвеждането на мажоритарен избор. Абсолютното мнозинство също е неясна формулировка и може да доведе до провал на избори и други затруднения. Затова не смятаме да подкрепим този въпрос.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Задължителното гласуване вече е законово уредено и дори именно на тези избори ще бъде въведено в действие. В случая това обезсмисля въпроса, особено когато не е упомената технология на провеждане на задължително гласуване. Нашата позиция е против.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Към настоящия момент партиите получават по над 10 пъти по-висока субсидия на всеки действителен глас. Това позволява превръщането им в корпорации, които да разполагат с милионни средства на влог, респективно предполага корупционен момент. Веднъж се цели изграждането на структури със самоцел партийната субсидия, от друга – с милиони субсидия се дава възможност на партиите да се барикадират във властта и да могат да си купуват оставането в нея. В този смисъл подкрепяме намаляването на партийната субсидия до 1 лв. за всеки получен глас.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 20.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 24 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 24 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 2410 от 21.09.2016 г. от „Юробанк България“ АД – гр. Плевен, за новооткрита банкова сметка на името представляващия инициативния комитет на Александър Димитров Димитров, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Списък с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3070 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет „Гласът на народа“, в състав:

1. Александър Димитров Димитров–представляващ инициативния комитет
2. Мая Георгиева Тончева
3. Тодор Дионисиев Йорданов
4. Дияна Михайлова Димитрова
5. Мариела Петрова Ненова
6. Стефан Луков Августинов
7. Александър Първанов Асенов
8. Александър Венциславов Христов
9. Ивайло Кънев Иванов
10. Юлиян Атанасов Чолаков
11. Мария Атанасова Христова
12. Марио Даниелов Манев
13. Момчил Тихомиров Димитров
14. Иван Янчев Янчев
15. Страхил Иванов Русев
16. Здравка Георгиева Димитрова
17. Иван Пламенов Петров
18. Тотка Ангелова Крекманова
19. Петър Генчев Крекманов
20. Румяна Иванова Донкова
21. Мартин Василев Войнов
22. Благовест Валентинов Стоянов
23. Александър Митков Шишков
24. Иван Цветанов Иванов

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия и втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3651-НР/

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения