Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3636-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Красимира Димитрова Найденова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Красимира Димитрова Найденова, заведено под № 10 на 25.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Красимира Димитрова Найденова, Тихомир Георгиев Найденов, Борянка Любенова Костадинова, Христина Илиева Иванова, Пенка Спасова Маринова, Тодор Детелинов Гарибов, Борислав Йорданов Димитров, Капка Христова Ангелова, Петър Тодоров Петров, Виолета Иванова Колева, Павлина Занкова Пълова, Елена Лазарова Иванова, Божидар Георгиев Съев, Венцислав Красимиров Георгиев, Валентин Миленов Канджов, Мария Веселинова Нинова, Татяна Тинчева Канджова, Борислав Илиев Илиев, Офелия Стефанова Христова, Мирослава Гълъбинова Стефанова и Ани Стефанова Иванова. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Мажоритарната система с абсолютно мнозинство и в два тура е по-добра, защото ще доведе до окрупняване на политическите субекти и в парламента ще участват по-малко партии. Това ще направи управлението по-стабилно.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Чрез въвеждане на задължително гласуване ще бъде обезсмислено масовото купуване на гласове.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Бюджетното финансиране на политическите партии и коалиции трябва да отговаря на изискванията за икономия и рационалност. Намаляването на субсидиите на 1 лев/глас е целесъобразно решение.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол – решение от 12.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение от 21.09.2016 г. от „УниКредит Булбанк“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Красимира Димитрова Найденова, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3461 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Красимира Димитрова Найденова–представляващ
2. Тихомир Георгиев Найденов
3. Борянка Любенова Костадинова
4. Христина Илиева Иванова
5. Пенка Спасова Маринова
6. Тодор Детелинов Гарибов
7. Борислав Йорданов Димитров
8. Капка Христова Ангелова
9. Петър Тодоров Петров
10. Виолета Иванова Колева
11. Павлина Занкова Пълова
12. Елена Лазарова Иванова
13. Божидар Георгиев Съев
14. Венцислав Красимиров Георгиев
15. Валентин Миленов Канджов
16. Мария Веселинова Нинова
17. Татяна Тинчева Канджова
18. Борислав Илиев Илиев
19. Офелия Стефанова Христова
20. Мирослава Гълъбинова Стефанова
21. Ани Стефанова Иванова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения