Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3635-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Станислав Иванов Косаков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Станислав Иванов Косаков, заведено под № 9 на 25.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 24 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Станислав Иванов Косаков, Богдан Златев Златев, Ирина Алексеевна Алехина, Камен Сотиров Костов, Иван Станиславов Косаков, Анна Иванова Давидкова, Петър Петров Станев, Николай Красимиров Косаков, Пламен Захариев Зарков, Владимир Андронов Брезоев, Красимир Николов Тихов, Дафинка Богданова Борисова, Маргарита Атанасова Генчева, Стилияна Миткова Неева, Иванка Божидарова Алвасова-Божилова, Даниел Кирилов Божилов, Орлин Първанов Първанов, Николай Цветанов Цветков, Велислава Петкова Тодорова, Александър Христов Мирчев, Росен Йорданов Иванов, Боян Иванов Лозанов, Вилям Петров Игнатов и Бистра Тодорова Дудова. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Мажоритарната система дава предимство на личностите и личната отговорност на избранниците пред избирателите.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Задължителното гласуване е способ за осигуряване на максимална представителност на управлението и намаляване на значението на купените гласове.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Държавното субсидиране на партиите трябва да бъде силно ограничено, за да може да има по-ефективен контрол и по-голяма равнопоставеност между парламентарните и извънпарламентарните партии.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 17.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 24 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 24 бр.
 4. Удостоверение от 21.09.2016 г. от „Обединена Българска Банка“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Станислав Иванов Косаков, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Декларация от Станислав Иванов Косаков – представляващ инициативния комитет, че има новооткрита банкова сметка на негово име в „Обединена Българска Банка“ АД.
 6. Заповед № 1/24.09.2016 г., подписана от представляващия инициативния комитет, за лицето Маргарита Атанасова Генчева, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 7. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3457 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-5 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Станислав Иванов Косаков, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Станислав Иванов Косаков–представляващ
2. Богдан Златев Златев
3. Ирина Алексеевна Алехина
4. Камен Сотиров Костов
5. Иван Станиславов Косаков
6. Анна Иванова Давидкова
7. Петър Петров Станев
8. Николай Красимиров Косаков
9. Пламен Захариев Зарков
10. Владимир Андронов Брезоев
11. Красимир Николов Тихов
12. Дафинка Богданова Борисова
13. Маргарита Атанасова Генчева
14. Стилияна Миткова Неева
15. Иванка Божидарова Алвасова-Божилова
16. Даниел Кирилов Божилов
17. Орлин Първанов Първанов
18. Николай Цветанов Цветков
19. Велислава Петкова Тодорова
20. Александър Христов Мирчев
21. Росен Йорданов Иванов
22. Боян Иванов Лозанов
23. Вилям Петров Игнатов
24. Бистра Тодорова Дудова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения