Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3634-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай Иванов Драганов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драганов, заведено под № 11 на 25.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Николай Иванов Драганов, Катина Калинова Кузманова, Милчо Петков Великов, Таня Цветанова Дичева, Лъчезар Ивов Тодоров, Марияна Генкова Тодорова, Мария Тихомирова Венциславова, Драгомир Петков Драганов, Явор Тончев Величков, Валентин Драгомиров Динов, Михаил Иванов Василев, Инна Ленкова Божинова, Боряна Миткова Драганова, Йоанна Николаева Присадашка, Ивайло Михайлов Коларски, Снежанка Георгиева Коларска, Ивайло Николаев Драганов, Ваня Дечева Дечева, Ивайло Викторов Доцев, Георги Калинов Кузманов и Ваня Любомирова Ценова. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото дава възможност на местни независими кандидати.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото властта ще бъде реално представителна.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Да, защото ще се облекчи бюджета от финансиране на партийното статукво.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 13.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение от 16.09.2016 г. от Алианц Банк България АД, Бизнес център „Плевен“ за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Николай Иванов Драганов, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. С решението представляващият Николай Иванов Драганов е определен и за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3410 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 08.09.2016 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Николай Иванов Драганов–представляващ
2. Катина Калинова Кузманова
3. Милчо Петков Великов
4. Таня Цветанова Дичева
5. Лъчезар Ивов Тодоров
6. Марияна Генкова Тодорова
7. Мария Тихомирова Венциславова
8. Драгомир Петков Драганов
9. Явор Тончев Величков
10. Валентин Драгомиров Динов
11. Михаил Иванов Василев
12. Инна Ленкова Божинова
13. Боряна Миткова Драганова
14. Йоанна Николаева Присадашка
15. Ивайло Михайлов Коларски
16. Снежанка Георгиева Коларска
17. Ивайло Николаев Драганов
18. Ваня Дечева Дечева
19. Ивайло Викторов Доцев
20. Георги Калинов Кузманов
21. Ваня Любомирова Ценова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения