Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3631-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „Заедно срещу подмяната на демокрацията“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Биляна Генчева Колева

Постъпило е заявление от инициативен комитет „Заедно срещу подмяната на демокрацията“, представляван от Биляна Генчева Колева, заведено под № 17 на 26.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Биляна Генчева Колева, Александър Руменов Попов, Моника Мигленова Миланова, Димитър Славов Димитров, Роман Чавдаров Дражев, Виктория Емилова Бойкова, Саша Борисова Велкова, Любомир Станиславов Гутев, Венко Томиславов Димитров, Николай Евгениев Димитров, Стефан Георгиев Сталев, Юлия Стоилова Иванова, Иван Стоянов Василев, Вяра Димова Бумбалова, Николай Тодоров Спасов, Людмила Георгиева Тахова, Стефан Богданов Войнов, Христо Костов Касабов, Преслав Пламенов Павлов, Ивайло Иванов Бастунски и Венцислав Илиев Митовски. Заявена е позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Този вид мажоритарна система напълно ще разгради политическа система и ще стимулира формирането на регионални партии. В НС ще влязат съмнителни „политици“, добрали се до депутатското място със скъпа кампания или с директно купуване на гласове.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Задължителното гласуване ще ограничи ефекта от купуването и продаването на гласове и ще намали тежестта на етническия вот и гласовете, събрани извън пределите на страната.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Намалявайки до минимум държавната субсидия ще създаде условия за реализиране на „черни каси“ на партиите и коалициите. Това е предпоставка олигарсите трайно да се настанят във властта.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 12.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет с наименование „Заедно срещу подмяната на демокрацията“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение изх. № 0402570 от 26.09.2016 г. от „Банка ДСК“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Биляна Генчева Колева, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Пълномощно на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3477 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Биляна Генчева Колева–представляваща инициативния комитет
2. Александър Руменов Попов
3. Моника Мигленова Миланова
4. Димитър Славов Димитров
5. Роман Чавдаров Дражев
6. Виктория Емилова Бойкова
7. Саша Борисова Велкова
8. Любомир Станиславов Гутев
9. Венко Томиславов Димитров
10. Николай Евгениев Димитров
11. Стефан Георгиев Сталев
12. Юлия Стоилова Иванова
13. Иван Стоянов Василев
14. Вяра Димова Бумбалова
15. Николай Тодоров Спасов
16. Людмила Георгиева Тахова
17. Стефан Богданов Войнов
18. Христо Костов Касабов
19. Преслав Пламенов Павлов
20. Ивайло Иванов Бастунски
21. Венцислав Илиев Митовски

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ по първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ по втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения