Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 363-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпили са заявления с вх. № 6 (6-2) и № 6 (6-3) от 19.05.2019 г. и № 6 (6-4) от 20.05.2019 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписани от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Йордан Иванов Цаков, регистрирано с Решение на ЦИК № 290-ЕП от 10.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на Йордан Иванов Цаков; 

- пълномощни от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на 282 (двеста осемдесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 282 (двеста осемдесет и две) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 282 лица.

На 19.05.2019 г. и на 20.05.2019 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 251 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 31 лица са установени несъответствия, както следва:

Марияна Димитрова Дичева

Марияна Димитрова Дичева (ЕГН:…………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРЯНА ДИМИТРОВА ДИЧЕВА)

Елка Цветанова Конярова

Елка Цветанова Конярова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛИ ЦВЕТАНОВА КОНЯРОВА)

Александьр Маринов Кирилов

Александьр Маринов Кирилов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ КИРИЛОВ)

Мария Даниелова Добрева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Христян Страхилов Христов

Христян Страхилов Христов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТИЯН СТРАХИЛОВ ХРИСТОВ)

Юлия Славева Гатева

Юлия Славева Гатева (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЮЛИЯ СЛАВОВА ГАТЕВА)

Мария Котова Иванова

Мария Котова Иванова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ ИВАНОВА КОТОВА)

Александър Анатолиев Петров

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Силвия Антонова Кременска

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Мария Василева Тошева

Мария Василева Тошева (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРУСЯ ВАСИЛЕВА ТОШЕВА)

Милчо Деонисиев Христов

Милчо Деонисиев Христов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИЛЧО ДИОНИСИЕВ ХРИСТОВ)

Веска Андреева Попова

Веска Андреева Попова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСКА АНДРЕЕВА ПОПОВСКА)

Пенка Симионова Тоткова

Пенка Симионова Тоткова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕНКА СИМЕОНОВА ТОТКОВА)

Николай Георгиев Иванов

Лицето е регистрирано като член на СИК 51600019

Фьодор Ангелов Генов

Фьодор Ангелов Генов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕНОВ)

Сашка Ангелова Гелфова

Сашка Ангелова Гелфова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (САШКА АНГЕЛОВА ГЕНОВА)

Иван Александров Иванов

Иван Александров Иванов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАН АЛЕКСАНДРОВ САШОВ)

Стела Олегова Стойкова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Дафина Цалова Данова

Дафина Цалова Данова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДАФИНА ЦОЛОВА ДАНОВА)

Мариана Гойчилова Адова

Мариана Гойчилова Адова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИАНА ГОЙЧИЛОВА АЦОВА)

Виолета Петрова Маринова

Виолета Петрова Маринова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИОЛЕТА МАРИНОВА ПЕТРОВА)

Александър Андреев Трифонов

Невалидно ЕГН (10 цифри)

Рафаил Веселинов Янков

Рафаил Веселинов Янков (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РАФАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЯКОВ)

Любомир Емилов Иванов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Анна Тодорова Благоева

Анна Тодорова Благоева (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНА ТОДОРОВА БЛАГОЕВА)

Ваня Владимирова Първанова

Ваня Владимирова Първанова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА)

Анатолий Димитров Филипов

Анатолий Димитров Филипов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНАТОЛИИ ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ)

Будинка Стефанова Ценова

Будинка Стефанова Ценова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БУДИНА СОФРОНИЕВА ЦЕНОВА)

Елеонора Гришова Табакова

Елеонора Гришова Табакова (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЕОНОРА ГРИШЕВА ТАБАКОВА)

Марияна Иванова Петкова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Иван Валентинов Цветанов

Иван Валентинов Цветанов (ЕГН: …………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАН ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТАНОВ)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 251 (двеста петдесет и един) упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Радка Данкова Данова

2.       

Елена Иванова Ангелова

3.       

Мария Антонова Йорданова

4.       

Иван Димитров Дилов

5.       

Ивайло Цоков Николов

6.       

Габриела Цветославова Геормезовска

7.       

Красимир Цветанов Сълковски

8.       

Валтер Божидаров Димитров

9.       

Атанас Пламенов Цветанов

10.  

Григор Бориславов Христов

11.  

Румен Илиев Кулкински

12.  

Пламен Богданов Влахов

13.  

Стоян Пламенов Стоянов

14.  

Пламен Цветанов Сълковски

15.  

Моника Тихомирова Тодорова

16.  

Горица Сергеева Атанасова

17.  

Румен Найденов Костов

18.  

Ива Крумова Финкова

19.  

Татяна Цветанова Георгиева

20.  

Димитър Маринов Еленчев

21.  

Анита Огнянова Цанова

22.  

Станислав Атанасов Станков

23.  

Красимир Георгиев Тодоров

24.  

Зоя Димитрова Станкова

25.  

Йовка Миткова Рафаилова

26.  

Миглена Иванова Иванова

27.  

Красимира Михайлова Александрова

28.  

Даниел Тодоров Рафаилов

29.  

Деница Ангелова Ангелова

30.  

Борислав Димитров Андреев

31.  

Стефан Руменов Сандулов

32.  

Радослав Ангелов Томов

33.  

Радослав Пламенов Шанков

34.  

Радослав Валериев Лисаков

35.  

Иван Пешов Вачов

36.  

Петър Иванов Пешов

37.  

Бисер Пешов Вачов

38.  

Таня Цветанова Стефанова

39.  

Явор Илиев Хайтов

40.  

Валентина Ангелова Хайтова

41.  

Ангел Димитров Ангелов

42.  

Ива Христова Василева

43.  

Христина Василева Караиванова

44.  

Венета Вълчова Атанасова

45.  

Людмил Цветков Лазаров

46.  

Николай Иванов Кръстев

47.  

Павлина Димитрова Здравкова

48.  

Александра Тихомирова Тодорова

49.  

Алек Иванов Пашов

50.  

Геновева Петрова Тодорова

51.  

Калин Цветанов Ценов

52.  

Иван Тодоров Пашов

53.  

Теодора Николаева Китова

54.  

Галя Ангелова Йончева

55.  

Цонка Витанова Барашка-Цветкова

56.  

Юлия Цветанова Ценова

57.  

Цветомир Митков Цветков

58.  

Даниела Борисова Котова

59.  

Младен Филипов Ушатски

60.  

Драгомир Иванов Драганов

61.  

Христо Василев Христов

62.  

Валери Кръстев Къчев

63.  

Гено Драголинов Данов

64.  

Димитър Велков Димитров

65.  

Мая Богданова Антова-Червеняшка

66.  

Коста Иванов Червеняшки

67.  

Иванка Илиева Бешовишка

68.  

Цветанка Любомирова Коларска

69.  

Ася Георгиева Коларска

70.  

Ива Вилиянова Иванова

71.  

Вилиян Иванов Василев

72.  

Антоанета Петкова Григорова-Павлова

73.  

Евгения Петрова Янчовска

74.  

Цветан Василев Лазаров

75.  

Христинка Нанкова Пеньовска

76.  

Ива Атанасова Ценова

77.  

Андреа Здравкова Братванова

78.  

Светлин Валериев Димитров

79.  

Найден Лазаров Симеонов

80.  

Цветан Огнянов Илиев

81.  

Виктор Димитров Дамянов

82.  

Тотка Иванова Методиева

83.  

Йорданка Тодорова Динева

84.  

Добрин Иванов Иванов

85.  

Вергиния Йорданова Георгиева

86.  

Петър Христофоров Лазаров

87.  

Лилия Горанова Тодорова

88.  

Галя Маркова Петрова

89.  

Васил Христов Георгиев

90.  

Десислав Иванов Стоянов

91.  

Полина Димитрова Наумова

92.  

Пламен Цветанов Божинов

93.  

Ивайло Славейков Наумов

94.  

Надежда Миткова Трифонова

95.  

Катя Иванова Тошевска

96.  

Росица Йорданова Тончева

97.  

Гена Русинова Петрова

98.  

Димитринка Давидова Георгиева

99.  

Николай Георгиев Николов

100.                     

Василка Стоянова Въловска

101.                     

Цветана Дамянова Радкова

102.                     

Милчо Гергов Гергов

103.                     

Марийка Манойлова Вълкова

104.                     

Милена Маринова Иванова

105.                     

Георги Валентинов Иванов

106.                     

Ваня Цекова Ценова

107.                     

Петко Ангелов Петков

108.                     

Антон Нинов Игненски

109.                     

Севдалина Христова Кръстарска

110.                     

Пенка Маринова Гергова

111.                     

Маргарита Нинова Георгиева

112.                     

Петър Вълков Петров

113.                     

Афродита Лилкова Иванова

114.                     

Божидар Пенчов Големанов

115.                     

Виолета Георгиева Янкулова

116.                     

Галина Янкова Стоянова

117.                     

Веселка Петрова Иванова

118.                     

Полина Иванова Йонова

119.                     

Йото Тодоров Пешовски

120.                     

Миглена Миткова Каменова

121.                     

Ирена Валентинова Динова

122.                     

Даниела Руменова Велкова

123.                     

Снежана Горанова Георгиева

124.                     

Светослав Иванов Цветанов

125.                     

Цветелин Иванов Цветанов

126.                     

Цветан Маринов Йоцов

127.                     

Валентина иванова Борисова

128.                     

Илийка Христова Томова

129.                     

Йордан Мирчев Томов

130.                     

Ваня Цветанова Иванова

131.                     

Мартина Валериева Костадинова

132.                     

Дияна Лазарова Стоянова

133.                     

Надя Александрова Джонова

134.                     

Емил Илиев Витанов

135.                     

Йордан Георгиев Върбанов

136.                     

Валери Георгиев Велков

137.                     

Валентина Петрова Велева-Велкова

138.                     

Теменужка Иванова Тодорова

139.                     

Иван Димитров Романов

140.                     

Цецка Цветанова Петрова-Киркова

141.                     

Ваня Цветанова Петрова

142.                     

Пролетка Николчова Велкова

143.                     

Асенка Асенова Димитрова

144.                     

Велко Младенов Велков

145.                     

Биляна Йорданова Панталеева

146.                     

Иванка Цекова Пъ рванова

147.                     

Йорданка Христова Атанасова

148.                     

Даниела Борисова Дионисиева

149.                     

Росица Емилова Каменова

150.                     

Петър Кирилов Петров

151.                     

Любомир Серафимов Ганчов

152.                     

Йото Каменов Йотов

153.                     

Райна Младенова Маринова

154.                     

Кирил Петров Ванков

155.                     

Венера Младенова Михайлова

156.                     

Дишко Найденов Петров

157.                     

Елена Ангелова Петрова

158.                     

Светлинка Маринова Стефанова

159.                     

Иванка Филипова Ванкова

160.                     

Петър Славчев Петров

161.                     

Мариян Петров Славчев

162.                     

Никола Димитров Пеков

163.                     

Венчо Цолов Трифонов

164.                     

Трифонка Цолова Рангелова

165.                     

Юлия Велкова Трифонова

166.                     

Венелин Цветанов Ацов

167.                     

Маша Андреева Цветкова

168.                     

Боряна Борисова Василева

169.                     

Виолина Милкова Тодорова

170.                     

Галя Георгиева Арсенова

171.                     

Младенка Кирилова Флорова

172.                     

Любка Илиева Цветкова

173.                     

Запрянка Николова Тошева

174.                     

Петър Милчев Славчев

175.                     

Галя Горанова Славчева

176.                     

Сергей Георгиев Марков

177.                     

Емил Горанов Иванов

178.                     

Добрислав Теофилов Петков

179.                     

Бранимир Галев Георгиев

180.                     

Цветана Ангелова Тодорова

181.                     

Ангел Асенов Ангелов

182.                     

Лора Кирилова Василева

183.                     

Милена Емилова Славчева

184.                     

Венциана Венциславова Пекова

185.                     

Милен Петров Славчев

186.                     

Даниела Емилова Славчева

187.                     

Наталия Славчева Антова

188.                     

Димитрина Василева Груева

189.                     

Веселин Веселинов Бадиков

190.                     

Ирина Стоянова Илиева

191.                     

Момчил Росенов Николов

192.                     

Росен Димитров Романов

193.                     

Ваньо Цветанов Груев

194.                     

Ангелина Бойчева Илиева

195.                     

Николай Здравков Любенов

196.                     

Асен Маринов Флоров

197.                     

Владимир Деянов Иванов

198.                     

Севда Георгиева Маринова

199.                     

Емил Славчев Тодоров

200.                     

Антоанета Петрова  Любенова

201.                     

Димитрина Андреева Костова

202.                     

Нина Георгиева Нинова

203.                     

Димитър Иванов Кюковски

204.                     

Емил Тодоров Банчовски

205.                     

Петър Кузманов Петров

206.                     

Христим Владимиров Христов

207.                     

Пламен Атанасов Великов

208.                     

Десислава Валентинова Иванова

209.                     

Диана Иванова Трифонова

210.                     

Галина Иванова Георгиева

211.                     

Валери Митков Добрев

212.                     

Савелия Кирилова Троянова

213.                     

Малина Василева Опрова

214.                     

Георги Благоев Петров

215.                     

Тихомир Иванов Митев

216.                     

Цветан Борисов Михайлов

217.                     

Венета Николова Ненкова

218.                     

Цветан Славков Иванов

219.                     

Маргарита Димитрова Цветанова

220.                     

Милица Иткова Младенова

221.                     

Димитър Цветанов Бешовишки

222.                     

Владимир Алеков Янков

223.                     

Мило Томов Личев

224.                     

Димитрина Иванова Денкова

225.                     

Радослав Йорданов Станов

226.                     

Славомир Цветанов Трънски

227.                     

Божидар Петров Цеков

228.                     

Георги Цветков Тодоров

229.                     

Пламен Атанасов Станчев

230.                     

Зорница Бориславова Горанова

231.                     

Валентина Паскова Йорданова

232.                     

Чавдар Проданов Христов

233.                     

Маргарита Опрова Павлова

234.                     

Николай Пенчев Николов

235.                     

Сергей Петров Апостолов

236.                     

Петя Илиева Петрова

237.                     

Нина Тодорова Филипова

238.                     

Марияна Антонова Георгиева

239.                     

Марияна Вътова Георгиева

240.                     

Тони Христов Тодоров

241.                     

Таня Миладинова Цветанова

242.                     

Калинка Маркова Кирилова

243.                     

Нина Григорова Евтимова

244.                     

Веселин Йорданов Димитров

245.                     

Павел Стоянов Ценов

246.                     

Емилия Цветанова Михайлова

247.                     

Цецка Иванова Табакова

248.                     

Евгения Валериева Евгениева

249.                     

Емилия Найденова Иванова

250.                     

Стефан Венков Стефанов

251.                     

Юлиян Тодоров Петров

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения